Saxo- Bank- ejer er sik­ker: Bjar­ne kom­mer tilbage ’’

BT - - SPORTEN - NO­GET MANG­LER Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk

I skyg­gen af nyhe­den om Ivan Bas­sos kræft syg­dom an­kom Saxo Bank- ejer Lars Sei­er Chri­sten­sen i går­til Pau, hvor han slut­te­de sig til Tin­koff - Saxos Tour de Fran­ce- lejr – nøj­ag­tig som han har gjort hver som­mer i den hånd­fuld år, han har væ­ret stor­sponsor for hol­det.

Men i år er det ik­ke, som det ple­jer at væ­re for den dan­ske mil­li­ar­dær. Hans tro cy­kel- føl­ge­s­vend, Bjar­ne Ri­is, er for før­ste gang i Sei­ers cy­ke­læra ik­ke med ved Tou­ren. Bjar­ne Ri­is aft rå­d­te i april fra po­sten som sport­s­di­rek­tør eft er ue­nig­he­der med Sei­ers rus­si­ske sponsor- part­ner, Oleg Tin­kov.

» Jeg sav­ner ham da. Selv­føl­ge­lig gør jeg det. Bjar­ne er jo min sæd­van­li­ge kam­me­rat, når jeg er her i Tou­ren. Men så­dan æn­drer tin­ge­ne sig, « for­tæl­ler Saxo Bank- bos­sen.

Tror du, at vi no­gen­sin­de ser Bjar­ne Ri­is ved Tour de Fran­ce igen?

» Ja, det vil­le un­dre mig me­get, hvis vi ik­ke ser ham her­ne­de igen en dag. Det er ik­ke no­get, jeg har kon­kret vi­den om. Men det vil­le un­dre mig, hvis han ik­ke kom­mer tilbage til Tou­ren. «

Er det et co­me­ba­ck, du vil hjæl­pe ham med? Der har jo væ­ret ryg­ter om et nyt cy­kel­hold med Ri­is i spid­sen.

» Haha... der tror jeg ik­ke, at vi er end­nu. Li­ge nu er vi sponso­rer for det­te hold, og det er vi gla­de for. De har gjort det godt ind­til vi­de­re, og vi har re­elt set ik­ke truff et no­gen be­slut­ning om 2016 end­nu. «

Be­ty­der det, at du kun­ne ha­ve mod på at for­læn­ge med Oleg Tin­kov?

» Ja, det kun­ne jeg. Det er en åben be­slut­ning, og jeg har få­et lov til at ven­te til eft er Tou­ren med at træff e den. Den tid har jeg tænkt mig at bru­ge. Det er klart, at kom­bi­na- tio­nen af sport­s­li­ge resultater, og hvor­dan vo­res kun­der og gæ­ster op­le­ver tin­ge­ne, spil­ler ind. Der er sim­pelt­hen ik­ke truff et en be­slut­ning end­nu. Og selv­føl­ge­lig, hvis vi vin­der Tou­ren, vil vi nok sy­nes, at det kun­ne væ­re sjovt at fort­sæt­te her. «

Det vil­le un­dre mig me­get, hvis vi ik­ke ser ham her­ne­de igen en dag Lars Sei­er Chri­sten­sen om et mu­ligt Bjar­ne Ri­is- co­me­ba­ck.

Con­ta­dor på vej i top­form

Hvil­ket ni­veau stil­ler du som krav til det cy­kel­hold, du in­ve­ste­rer i?

» Vi skal væ­re med på al­ler­hø­je­ste ni­veau. Om vi er før­stesponsor el­ler an­dens­ponsor er ik­ke det vig­tig­ste, men vi skal i min op­tik væ­re med helt frem­me, hvis vi skal del­ta­ge, « un­der­stre­ger Lars Sei­er Chri­sten­sen.

Han er i øv­rigt ik­ke be­kym­ret over, at Skys Chris Froo­me ved fl ere lej­lig­he­der i Tou­rens før­ste uge har sat Tin­koff - Saxo- kap­ta­jn Al­ber­to Con­ta­dor på plads. Con­ta­dor nær­mer sig nem­lig iføl­ge rig­man­den sin top­form.

» Jeg sy­nes, at det er helt nor­malt, at Con­ta­dor bru­ger lidt tid på at cyk­le sig op i top­form. Når man ta­ler med ham, vir­ker han ved godt mod, og han er over­be­vist om, at vi får en god Tour. Jeg kla­ger ik­ke, « slut­ter Lars Sei­er Chri­sten­sen. Se Tour de Fran­ce hver dag på TV2 og Eu­rosport

Bjar­ne Ri­is og Saxo Bank- ejer Lars Sei­er Chri­sten­sen ple­jer at se Tour de Fran­ce sam­men. Men ik­ke i år. Den dan­ske rig­mand er dog sik­ker på, at Ri­is nok skal ven­de tilbage til det fran­ske løb. Fo­to: Ni­els Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.