’ Jeg ha­de­de det he­le’ ’’

Kevin Magnus­sen var langt ne­de men­talt, da McLaren de­gra­de­re­de ham

BT - - SPORTEN - DE­PRI­ME­REN­DE Sø­ren Paaske spa@ sporten. dk Kevin Magnus­sen Fo­to: EPA

Jeg var me­get de­pri­me­ret og var li­geg­lad med at kø­re ræs

Kevin Magnus­sen har ved fle­re lej­lig­he­der luf­tet sin util­freds­hed over, at han i den­ne sæ­son må ind­ta­ge en plads som re­ser­ve­kø­rer hos McLaren og se til fra si­de­linj­en, når kon­kur­ren­ter­ne Fer­nan­do Alonso og Jen­son But­ton age­rer før­ste- og an­den­vi­o­lin til grand­prixer­ne.

Men selv­om hans mang­len­de be­gej­string for si­tu­a­tio­nen hos McLaren alt­så ik­ke li­ge­frem er en stats­hem­me­lig­hed, er det al­li­ge­vel et op­sigts- væk­ken­de in­ter­view, Magnus­sen har gi­vet til det en­gel­ske ma­ga­sin Mo­tor Sport.

Her af­slø­rer dan­ske­ren, at han var læn­ge­re ne­de i kulkæl­de­ren, end de fle­ste fo­re­stil­ler sig, da han blev de­gra­de­ret til re­ser­ve­kø­rer ef­ter blot en en­kelt sæ­son i et af McLa­rens to For­mel 1- sæ­der.

» Jeg ha­de­de ba­re det he­le, du ved. Jeg gav ik­ke op, men jeg var me­get de­pri­me­ret og var li­geg­lad med at kø­re ræs. Jeg hav­de el­sket at kø­re bi­len og tro­e­de, at jeg skul­le fort­sæt­te med at gø­re det, og i star­ten tænk­te jeg ba­re ’ fuck det’, « si­ger Kevin Magnus­sen og fort­sæt­ter:

» Når man har le­vet fra løb til løb i så lang tid og så plud­se­lig ik­ke kø­rer løb, og du ik­ke har no­get an­det at kig­ge frem imod - jeg har ik­ke en kon­trakt for næ­ste år, jeg har in­gen­ting, « for­tæl­ler Magnus­sen til au­gust- ud­ga­ven af Mo­tor Sport.

Si­mu­la­tor lidt som po­r­no

I in­ter­viewet for­tæl­ler dan­ske­ren og­så, at han var tæt på at skri­ve kon­trakt med et team i den ame­ri­kan­ske In­dycar- se­rie i be­gyn­del­sen af 2015, men Fer­nan­do Alonsos ulyk­ke kort før sæ­so­nens før­ste grand­prix i Au­stra­li­en gjor­de det re­elt umu­ligt for Magnus­sen.

» Vi hav­de kun et par uger til at fin­de sponso­rer, og vi mi­ste­de no­get tid, da jeg te­ste­de og kør­te for McLaren, « si­ger han.

Kevin Magnus­sen for­kla­rer sam­ti­dig, at han er ved at væ­re træt af, at han som re­ser­ve­kø­rer of­te må nø­jes med at kø­re si­mu­la­tor - og det er ik­ke til­freds­stil­len­de for den am­bi­tiø­se dan­sker.

» Jeg vil ik­ke si­ge, det er fru­stre­ren­de. Men selv­føl­ge­lig får det dig til at øn­ske, at du kø­rer den rig­ti­ge bil - du får lidt af den sam­me fø­lel­se, og det er på en må­de rart, men ik­ke op­hid­sen­de. Lidt li­ge­som at se po­r­no - det er ik­ke den ægte va­re, « si­ger Magnus­sen.

Dan­ske­ren for­sø­ger dog at hol­de hu­mø­ret højt, og han hå­ber, at det er et tegn på no­get po­si­tivt, at McLa­rens team­chef, Ron Den­nis, i slut­nin­gen af maj var med Magnus­sen på char­meof­fen­siv i Dan­mark. Her for­søg­te de to at over­ta­le dan­ske virk­som­he­der til at in­ve­ste­re pen­ge i Magnus­sens For­mel 1- kar­ri­e­re.

» At Ron tog sig tid til at rej­se til Dan­mark, vi­ste mig, at han sta­dig tror på mig. McLaren be­hø­ver ik­ke gø­re det - de vil­le kla­re sig fint uden - men jeg be­hø­ver det, og Ron gjor­de ik­ke det­te, for­di han sy­nes, jeg er en flink fyr; han gjor­de det, for­di han tror, jeg kan hjæl­pe ham, « si­ger han og til­fø­jer:

» Vi ved ik­ke end­nu, om vi lyk­ke­des med det, men det var i hvert fald ti­den værd. «

Kevin Magnus­sen for­tæl­ler nu i et åben­hjer­tigt in­ter­view med det en­gel­ske ma­ga­sin Mo­tor Sport, at han var langt ne­de men­talt, da han blev si­et fra af McLaren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.