VM- nøg­le­spil­ler til svensk top­klub

BT - - SPORTEN - KLUBS­KIF­TE Pe­ter Fred­berg fred@ sporten. dk

VM- brød­re­ne Oli­ver og Mar­kus Lauridsen ven­der hjem til eu­ro­pæ­isk is­ho­ck­ey og har gjort li­vet let­te­re for land­stræ­ner Jan­ne Karls­son.

Oli­ver Lauridsen, 26, har ef­ter syv år i Nor­da­me­ri­ka skre­vet kon­trakt med SHL- hol­det Frölun­da. Den store og fy­sisk stær­ke ba­ck nå­e­de 16 NHLkam­pe ( to mål og én as­sist) for Phila­delp­hia Fly­ers og 264 AHL- kam­pe.

Mar­kus Lauridsen, 24, blev tid­li­ge­re på må­ne­den an­non­ce­ret som kom­men­de ba­ck i AIK Sto­ck­holm i Alls­venskan. Han nå­e­de 137 AHL- kam­pe for La­ke Erie Monsters. De to brød­re med for­tid i Gentofte og Linköping, in­den kar­ri­e­ren fort­sat­te i Nor­da­me­ri­ka, har del­ta­get i de se­ne­ste tre VM- tur­ne­rin­ger.

» Det be­ty­der me­get for VM- hol­det, at vi nu får mu­lig­hed for at bru­ge dem i lø­bet af sæ­so­nen, « si­ger land­stræ­ner Jan­ne Karls­son.

» Jeg er over­be­vist om, at Oli­ver vil pas­se fint til Frölun­da- sti­len og ud­vik­le sig i SHL, hvor han vil få me­re is­tid, « fort­sæt­ter han.

Jan­ne Karls­son glæ­der sig og­så over at ha­ve Pe­ter Re­gin og Phi­lip Lar­sen tæt på sig i den fin­ske KHL- klub Jo­ke­rit.

Sven­ske me­di­er har sat land­stræ­ne­ren i for­bin­del­se med SHL- klub­ben HV71, men han po­in­te­r­er, at han ik­ke skal no­gen ste­der.

» Jeg har et job i Dan­mark, jeg er me­get glad for. Jeg har et år tilbage af min kon­trakt med Dan­marks Is­ho­ck­ey Uni­on og kun­ne al­drig drøm­me om at lø­be fra en af­ta­le, « si­ger han.

Iker Casillas fæl­de­de en tå­re, da han skul­le ta­ge af­sked med Re­al Madrids fans i sin el­ske­de klub gen­nem 25 år.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.