Ma­ma Casillas er sur på Re­al Madrid

Så hel­le­re søn­nen fort­sæt­te i Bar­ce­lo­na end ’ se­kun­da­klub­ben’ Po­r­to

BT - - SPORTEN - AR­RIG Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Iker Casillas kom­mer ik­ke til at slut­te sin kar­ri­e­re i Re­al Madrid. Ef­ter 25 år i klub­ben skif­ter den span­ske lands­holds­må­l­mand til Po­r­to, hvor han ser ud til at slut­te sin kar­ri­e­re, der har budt på blandt an­det tre Champions League- tro­fæ­er og fem kårin­ger til ver­dens bed­ste må­l­mand.

Der­for er Iker Casillas’ mor hel­ler ik­ke li­ge­frem im­po­ne­ret over, hvor­dan hen­des søns kar­ri­e­re skal eb­be ud. Hun er fak­tisk me­get lidt im­po­ne­ret af den nye klub.

» Po­r­to er som et Se­gun­da B- hold ( den tred­je­bed­ste ræk­ke i Spa­ni­en, red.) for en som Iker. En ver­dens­me­ster kan ik­ke slut­te sin kar­ri­e­re i Po­r­to. Han kun­ne væ­re slut­tet, hvor han vil­le, og jeg vil­le ik­ke ha­ve haft no­get imod, hvis det var hos Bar­ce­lo­na, for de er gent­le­men, « si­ger Ma­ri Car­men til El Mun­do.

Og her stop­per mo­de­rens ra­se­ri- an­fald ik­ke. Casillas’ skif­te sker ef­ter en tid i hjer­te­klub­ben med usik­ker­hed om sin po­si­tion og fans, der til ti­der pif­te­de. Men det er ik­ke fan­se­ne, der fyl­der mest hos Casillas. Skal man tro den 34- åri­ge må­l­mands mor, er det præ­si­dent Fl­oren­ti­no Pe­rez, der bæ­rer he­le skyl­den for Casillas’ far­vel. ham an­der­le­des end an­dre spil­le­re. Jeg har set ham li­de i man­ge år. Det er Fl­oren­ti­no, der pres­ser ham ud, for han ( Casillas) vil­le slut­te sin kar­ri­e­re i Re­al Madrid, « si­ger Car­men.

Ik­ke ba­re Iker Casillas’ mor, men og­så Re­al Madrids fans de­ler den­ne hold­ning. At Fl­oren­ti­no Pe­rez har pres­set en le­ven­de kluble­gen­de ud. Men præ­si­den­ten mel­der hus for­bi på de an­kla­ger. Iføl­ge ham var det må­l­man­den selv, der øn­ske­de et skif­te.

» In­gen i Re­al Madrid har bedt ham om at for­la­de klub­ben. For et par da­ge si­den modt­og han et bud fra Po­r­to, som han in­for­me­re­de os om øje­blik­ke­ligt og bad os om at over­ve­je det og nå til enig­hed. Der har væ­ret me­get pres på ham de se­ne­ste to år. Selv­om jeg ger­ne vil­le ha­ve haft ham til at slut­te sin kar­ri­e­re i vo­res klub, må jeg ac­cep­te­re hans be­slut­ning, « si­ger Fl­oren­ti­no Pe­rez.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.