Bi­an­chis far ved at mi­ste mo­det ’’

BT - - SPORTEN - SORT UHELD Jep­pe Mel­chi­or Mik­kel­sen je­mi@ sporten. dk Phi­lip­pe Bi­an­chi, far til Ju­les Bi­an­chi

På et tids­punkt er man nødt til at væ­re vel­fun­de­ret og ind­se, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen er

Fa­de­ren til For­mel 1- kø­re­ren Ju­les Bi­an­chi in­drøm­mer, at han fø­ler sig ’ min­dre op­ti­mi­stisk’ om­kring sin søns hel­bred ni må­ne­der ef­ter, han kør­te galt un­der Ja­pans Grand Prix.

Bi­an­chi, der kør­te for Marus­sia, da uhel­det sket, lig­ger fort­sat i ko­ma, og hans far in­drøm­mer, at han be­gyn­der at mi­ste op­ti­mis­men.

» Det er uud­hol­de­ligt. Det er dag­lig tor­tur, « si­ger Phi­lip­pe Bi­an­chi i et in- terview med ra­dio­sta­tion Fran­ce In­fo.

» Vi fø­ler nog­le gan­ge, at vi bli­ver skø­re, for­di det for mig helt sik­kert er me­re for­fær­de­ligt, end hvis han var død. For vi er ik­ke i stand til at hjæl­pe ham me­re, end vi kan. «

Min­dre op­ti­mi­stisk

» Ti­den går, og jeg er nu min­dre op­ti­mi­stisk, end jeg må­ske var to el­ler tre må­ne­der ef­ter uhel­det, hvor vi kun­ne hå­be på en bed­re ud­vik­ling. På et tids­punkt er man nødt til at væ­re vel­fun­de­ret og ind­se, hvor al­vor­lig si­tu­a­tio­nen er. «

Bi­an­chis far for­tæl­ler og­så, at hans søn på in­gen må­de vil­le øn­ske at leve med store han­di­cap, hvis han no­gen­sin­de våg­ner fra ko­ma.

Ju­les Bi­an­chi kol­li­de­re­de med en kr­an­vogn un­der Ja­pans Grand Prix tilbage i ok­to­ber. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.