FCM sælger pro­fil til Rusland

BT - - SPORTEN -

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen

En­de­lig er det lyk­kes for Syl­ve­ster Ig­bo­un at fin­de sig en ny klub. FC Midtjylland- pro­fi­len har læn­ge søgt nye ud­for­drin­ger og en god kon­trakt, der kan sik­re fa­mi­li­en, og den får han nu i Rusland.

Ig­bo­un skif­ter til den rus­si­ske klub FC Ufa, hvor han har skre­vet un­der på en fi­re­årig kon­trakt. Al­le­re­de nu er han til ste­de i Østrig, hvor den rus­si­ske klub er på træ­nings­lejr for­ud for den kom­men­de sæ­son.

» Vi græder med det ene øje og smi­ler med det an­det. ’ Sly’ er som kul­tur­bæ­rer i åre­nes løb ble­vet en del af in­ven­ta­ret på MCH Are­na, og med sin pro­fes­sio­na­lis­me og loy­a­li­tet for klub­ben har han sat nye stan­dar­der. Men nu var det Syl­ve­sters tur, og vi øn­sker ham al mu­lig held og lyk­ke, « si­ger FCM- sport­s­di­rek­tør Claus Ste­in­le­in.

FC Ufa er ik­ke den stør­ste klub i Rusland, men de kom­mer al­li­ge­vel iføl­ge BTs op­lys­nin­ger til at be­ta­le et sted mel­lem ot­te og ti mil­li­o­ner kro­ner for Syl­ve­ster Ig­bo­un, der der­med bli­ver den klart dy­re­ste spil­ler i klub­bens un­ge hi­sto­rie. Den 25- åri­ge fransk­mand på­drog sig al­vor­li­ge ho­ved­ska­der ef­ter et sam­men­stød med en kr­an­vogn på Suzuka- ba­nen. Her­ef­ter blev han holdt i kun­stig ko­ma i en må­ned, in­den han blev flø­jet hjem til et ho­spi­tal i Ni­ce.

Syl­ve­ster Ig­bo­un ( i mid­ten) fort­sæt­ter kar­ri­e­ren i Rusland. Fo­to: Claus Fi­sker

mi­cd@ sporten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.