Fol­kefe­rie Er kon­ge­ski­bet et fol­ke­ligt sær­træk el­ler snob­be­ri og spild af pen­ge?

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

TRA­DI­TION

Hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke har i Ber­ling­s­ke skre­vet om Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog, som han kal­der et ’ dansk sær­træk’.

Ud over at kun Dan­mark og Nor­ge har et egent­ligt kon­ge­skib, så me­ner Lars Hov­bak­ke, at net­op kon­ge­ski­bet er en af år­sa­ger­ne til, at det dan­ske kon­ge­hus er me­re po­pu­lært end man­ge an­dre eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­hu­se.

» Den lange tra­di­tion for at be­nyt­te det ( kon­ge­ski­bet, red.) til som­mer­tog­ter rundt til de for­skel­li­ge de­le af ri­get er net­op no­get af det spe­ci­el­le ved det dan­ske kon­ge­hus. Det gi­ver re­gent­par­ret en stør­re po­pu­la­ri­tet og en me­get stør­re føling med de for­skel­li­ge eg­ne af lan­det, at det på den­ne må­de be­sø­ger for­skel­li­ge små og store by­er, « skri­ver Lars Hov­bak­ke.

Spild af pen­ge

Det har få­et de­bat­tør An­ne Sop­hia Her­man­sen til at fa­re i blæk­hu­set på sin Fa­ce­book­si­de og i en harsk kom­men­tar skri­ve, at kon­ge­ski­bet kun er et dansk sær­træk, hvis man me­ner, at pen­ge­spild er et sær­træk.

Un­der over­skrift en: ’ Er pen­ge­spild et dansk sær­træk?’ skri­ver An­ne Sop­hia Her­man­sen:

» Hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke me­ner, at kon­ge­ski­bet er et dansk sær­træk og en af nøg­ler­ne til at for­stå in­sti­tu­tio­nens store po­pu­la­ri­tet. Jeg er helt ue­nig. Kon­ge­ski­bet ud­stil­ler, hvor langt kon­ge­hu­set er fra fol­ket, og hvis en borg­me­ster vil ta­ges al­vor­ligt, skal ved­kom­men­de fra­be­de sig be­søg un­der som­mer­tog­tet. «

Re­gent­par­ret er i dis­se da­ge på be­søg i Grøn­land i for­bin­del­se med de­res som­mer­togt med Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog.

Fo­to: Linda Ka­strup

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.