Et dyrt togt

BT - - NYHEDER - Lyk­ke Wi­borg Chri­sten­sen wib@ bt. dk

SKATTEMILLIONER

Re­gent­par­ret er i dis­se da­ge på som­mer­togt i Grøn­land med Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog. Her­eft er går tu­ren til for­skel­li­ge dan­ske by­er.

Kon­ge­ski­bet Dan­ne­brog blev byg­get i 1931- 1932 på Or­logs­værft et i København, som afl øser for det for­ri­ge kon­ge­skib, hjul­dam­pe­ren Dan­ne­brog fra 1879. Iføl­ge hi­sto­ri­ker Lars Hov­bak­ke går tra­di­tio­nen med et dansk kon­ge­skib ca. 400 år tilbage i ti­den. Og Nor­ge er det ene­ste an­det eu­ro­pæ­i­ske kon­ge­ri­ge med et fast kon­ge­skib.

Når den dan­ske kon­ge­fa­mi­lie sej­ler rundt med kon­ge­ski­bet, er det for­sva­ret, der afh ol­der al­le om­kost­nin­ger til ski­bets ved­li­ge­hol­del­se og drift samt be­sæt­nin­gens løn. I alt lød den reg­ning på 45,5 mio. kr. i 2014, mod 41 mio. kr. i 2013.

Un­der ved­li­ge­hol­del­se blev der i 2014 blandt an­det in­stal­le­ret ny ra­dio­sta­tion, nyt kø­le-/ fry­se­rum, nyt ba­ge­ri samt ud­skift et sty­re­hus­tag og lan­ter­ne- kon­tro­lan­læg.

Kon­ge­hu­set afh ol­der, via den skat­te­fi nan­si­e­re­de apa­na­ge, selv al­le ud­gift er til for­plej­ning af de kon­ge­li­ge, de­res gæ­ster og ar­ran­ge­men­ter etc. Men når de kon­ge­li­ge går i land, er det værts­by­er­ne, der afh ol­der ud­gift er­ne for det kon­ge­li­ge be­søg. Ud­gift er til store froko­ster og re­cep­tio­ner for de kon­ge­li­ge og by­er­nes spid­ser lø­ber oft e op i en halv til en hel mil­li­on kr. pr. be­søg.

KON­GE­SKI­BET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.