Du hyk­ler, Claus Hjort

BT - - DEBAT - PEN­SION Is­høj PEN­SION Nør­re Als­lev

Re­gi­na Hil­lerup

Fag­grup­per, som er neds­lidt pga. hårdt fy­sisk ar­bej­de el­ler stress, skal ha­ve mu­lig­hed for gå på fol­ke­pen­sion tid­li­ge­re. Men fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen af­vi­ser. Det kan godt væ­re, at vi le­ver læn­ge­re i dag og er langt me­re fri­ske end før. Men hvad med dem, der ik­ke gør?

Po­li­ti­ker­ne ud­fa­ser før­tids­pen­sio­nen. Kun per­so­ner, der højst kan ar­bej­de 40 mi­nut­ter om ugen, kan få til­kendt før­tids­pen­sion. Så hvis man ba­re er i stand til at be­væ­ge sin lil­le­fi nger, kan man ik­ke få til­kendt før­tids­pen­sion. Det, vi ser nu, er, at fol­ke­pen­sions­al­de­ren grad­vist hæ­ves og i re­a­li­te­ten lang­somt ud­fa­ses, så kun de al­ler­mest fat­ti­ge og neds­lid­te kan få pen­sion i frem­ti­den.

Det står i skæ­ren­de kon­trast til Claus Hjorts og de an­dre po­li­ti­ke­res for­hold med me­get favorable pen­sions­ord­nin­ger med mu­lig­hed for at for­la­de ar­bejds­mar­ke­det me­get tid­li­ge­re end pøb­len.

Hvor er det hyk­le­risk. Der­for rå­der jeg dem, som er sy­ge og neds­lid­te til at stille op som fol­ke­tings­kan­di­da­ter til næ­ste valg. Hvis I kom­mer ind, kan I gå på pen­sion eft er me­get kort tid.

Leif Johanson

Vi skal ik­ke ha­ve fl ek­si­bel pen­sions­al­der be­stemt eft er er­hverv. Vi skal blot ta­ge os af de sva­ge, sy­ge og neds­lid­te uan­set al­der.

Læ­gen skal kun­ne be­døm­me, om man er va­rig syg el­ler neds­lidt og fær­dig på ar­bejds­mar­ke­det og der­med tjen­lig til pen­sion. Uan­set om man er 55 el­ler 65 år.

Læ­gen kan vur­de­re, om vi er eg­net til at kø­re bil, så kan han og­så vur­de­re, om vi kan ar­bej­de. Hold blot kom­mu­na­le sags­be­hand­le­re uden for vur­de­rin­gen. Hvis vi får fl ere neds­lid­te og va­rigt sy­ge ud af ar­bejds­mar­ke­det, gi­ver det job­mu­lig­he­der for al­le de un­ge ar­bejds­lø­se.

Claus Hjort ( V) af­vi­ser FOA- for­slag om tid­li­ge­re pen­sion. Fo­to: Si­mon Læs­søe

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.