Nej, EU stil­ler ab­sur­de krav

BT - - DEBAT - KRI­STI­AN WEI­SE

Di­rek­tør, tæn­ket­an­ken Ce­vea

EU nu vil be­stem­me, hvor­dan et land skal sty­res. EU sæt­ter rent fak­tisk Græken­land un­der ad­mi­ni­stra­tion og skal kon­trol­le­re og god­ken­de al­le nye love. Der­u­d­over skal græker­ne pri­va­ti­se­re for 375 mil­li­ar­der kr. Det sva­rer til 46 aft aler mel­lem Dong og Gold­man Sa­chs el­ler 7,5 gan­ge som me­get, som Dan­mark har pri­va­ti­se­ret for si­den 1990. Det krav er umu­ligt. Blev vi bedt om det, vil­le vi ik­ke vi­de, hvor vi skul­le star­te.

PRO­BLE­MET ER, AT

ek­sem­pel­vis, at bu­tik­ker­ne i Græken­land skal hol­de søn­dag­så­bent. Det er ab­surd, at Eu­ro­pas re­ge­rings­le­de­re sid­der i Bruxel­les og be­slut­ter så kon­kret lov­giv­ning for græker­ne. Det vil­le vi al­drig ac­cep­te­re i Dan­mark. No­get af aft alen er selv­føl­ge­lig sund for­nuft . Det er godt at be­kæm­pe skat­te­und­dra­gel­sen og de po­li­ti­ske eli­ters ten­dens til at hyp­pe si­ne eg­ne kar­to­fl er. Og der er god lo­gik i at se på pen­sions­al­de­ren. Men re­sul­ta­tet kan og­så ska­be en uhel­dig modre­ak­tion i form af po­li­tisk og so­ci­al uro – el­ler at man­ge græke­re fremad­ret­tet

DES­U­DEN KRÆ­VER AF­TA­LEN

vil ha­de EU. Der­u­d­over er der en stor ri­si­ko for, at aft alen af­mon­te­rer det, der er tilbage af den græ­ske vel­færds­stat, og at de fat­tig­ste og sva­ge­ste bli­ver stil­let end­nu dår­li­ge­re.

le­vet op til eg­ne ide­a­ler om fæl­les­skab og so­li­da­ri­tet. Re­form­pak­ken for­sø­ger re­elt at ind­ret­te Græken­land eft er ty­ske stan­dar­der uden at ta­ge højde for lan­dets selv­be­stem­mel­se. Skal Græken­land ud af kri­sen, må man re­du­ce­re gæl­den og gi­ve græker­ne et puste­rum i nog­le år, in­den de igen kan afb eta­le gæl­den.

EU HAR IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.