Tid­lig pen­sion er ik­ke sva­ret

ME­NER

BT - - DEBAT -

Skal folk med kor­te­re ud­dan­nel­ser, der der­med – må­ske – er læn­ge­re tid på ar­bejds­mar­ke­det, ha­ve en kom­pen­sa­tion i for­hold til en tid­li­ge­re pen­sions­al­der? Det me­ner fag­for­bun­det FOA, der har præ­sen­te­ret 50 for­slag, som skal hjæl­pe de så­kaldt sva­ge grup­per med at kom­me på om­gangs­høj­de med det øv­ri­ge Dan­mark. Blandt an­det fo­re­slår for­bun­det, at sosu- as­si­sten­ter, fa­briks­ar­bej­de­re og an­dre kortud­dan­ne­de el­ler ufag­lær­te bør ha­ve mu­lig­hed for at gå tid­li­ge­re på pen­sion end juri­ster, øko­no­mer og læ­ger. IFØL­GE FOA LE­VER de grup­per i sam­fun­det med kor­te­re ud­dan­nel­ser med min­dre for­mue, dår­li­ge­re løn og min­dre tryg­hed og sund­hed end bed­re ud­dan­ne­de.

Nu har FOA- for­mand Den­nis Kri­sten­sen den me­to­de, at han oft e gi­ver re­to­rik­ken en skin­ger to­ne, som får hans med­lem­mer til at frem­stå som vil­je­lø­se of­re for et ondt og ud­nyt­ten­de sam­fund­sy­stem. Hvil­ket trods alt hæn­ger dår­ligt sam­men med, at OECD for en må­ned si­den kå­re­de Dan­mark som klo­dens mest li­ge sam­fund. Hans for­slag får da hel­ler ik­ke no­gen varm mod­ta­gel­se hos fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen, der blankt af­vi­ser at æn­dre pen­sions­al­de­ren for ud­valg­te grup­per. MAN BØR HE­LE ti­den væ­re op­mærk­som på, om vis­se grup­pe i sam­fun­det har ar­bejds­for­hold, der sli­der dem ned. Så må man for­bed­re vil­kå­re­ne. Men at ind­fø­re en ge­ne­rel ord­ning for vis­se bran­cher er en far­lig øko­no­misk tan­ke. Da eft er­løn­nen var et ek­si­ste­ren­de til­bud, var der tu­sind­vis af folk, der for­lod ar­bejds­mar­ke­det ra­ske og rø­ri­ge for at bru­ge ti­den på at spil­le golf el­ler lig­nen­de li­ge­gyl­digt tids­for­driv.

Frem­ti­den by­der på et langt stør­re pro­blem med for få un­ge er­hvervsak­ti­ve og en over­vægt af pen­sio­ni­ster, der bli­ver æl­dre og æl­dre. Tid­li­ge­re pen­sion er ik­ke sva­ret. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.