Ja, EU må skrue bis­sen på

BT - - DEBAT - UL­LA TØR­NÆS

Eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker, Ven­stre

at EU skru­er bis­sen på over for Græken­land og på den må­de sik­rer, at lan­det får gen­nem­ført de nød­ven­di­ge re­for­mer og kom­mer tilbage på ret­te spor. Der er in­gen tvivl om, at der er be­hov for en ræk­ke gen­nem­gri­ben­de struk­tu­rel­le re­for­mer i Græken­land bl. a. af ar­bejds­mar­ke­det og af skat­te- og pen­sions­sy­ste­met. Sidst er det nød­ven­digt at få pri­va­ti­se­ret en ræk­ke af de stats­li­ge virk­som­he­der, og vi må gå ud fra, at de, som har styk­ket pak-

DET ER RI­ME­LIGT,

ken sam­men, har sør­get for, at det selv­føl­ge­lig er re­a­li­stisk for græker­ne at gen­nem­fø­re re­for­mer­ne. Og­så kra­vet om pri­va­ti­se­rin­ger.

DEN GRÆ­SKE FOL­KE­AF­STEM­NING

gjor­de grin med he­le EU, for hvis du spør­ger, om no­gen vil be­ta­le en reg­ning, så er sva­ret gi­vet på for­hånd. Ale­xis Tsi­pras’ hånd­te­ring af for­hand­lin­ger­ne har væ­ret dybt uansvar­lig. Det har be­ty­det, at man måt­te stille stør­re krav til Græken­land for at væ­re sik­re på, at de eft er­le­ver kra­ve­ne. Kri­sen er ik­ke Sy­rizas og Tsi­pras’ an­svar ale­ne, men de har for­sømt at hand­le, da de hav­de mu­lig­he­den for at på­be­gyn­de de nød­ven­di­ge re­for­mer.

in­gen tvivl om, at græker­ne ik­ke sy­nes, re­for­mer­ne er sær­ligt ra­re. De hav­de sik­kert helst set, at de ba­re hav­de få­et en po­se pen­ge, og selv ha­ve mu­lig­he­den for at fast­sæt­te de­res egen po­li­tik. Men jeg sy­nes, at Eu­ro­pa er kom­met styr­ket ud af for­hand­lin­ger­ne. For­lø­bet har ik­ke væ­ret kønt, men re­sul­ta­tet vi­ser, at det eu­ro­pæ­i­ske skæb­ne­fæl­les­skab bin­der os sam­men bå­de i modgang og med­gang.

DET ER FOR­MENT­LIG

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.