UD­DAN­NEL­SE ER IK­KE SVA­RET PÅ ALT ’’

Sko­le­bæn­ken ale­ne er ik­ke nok til at knæk­ke den so­ci­a­le arv. Man kan næ­sten lug­te, hvem det ik­ke går for

BT - - DEBAT -

Vi bru­ger mil­li­ar­der af skat­te­kro­ner på ud­dan­nel­se­sy­ste­met. Men det er kun godt, si­ger vi. Og fl ere pen­ge til sko­ler, bø­ger og læ­re­re vil kun væ­re end­nu bed­re. Ud­dan­nel­se er jo en in­ve­ste­ring i frem­ti­den. Ud­dan­nel­se. Ud­dan­nel­se. Og at­ter ud­dan­nel­se. Det er sva­ret på al­le sam­fun­dets pro­ble­mer. Ik­ke sandt? MÅ­SKE IK­KE. JEG kan i hvert fald mær­ke tviv­len pres­se sig på. En usik­ker­hed der kun for­stær­kes, når jeg har væ­ret sam­men med ven­ner og be­kend­te, der ar­bej­der med børn og un­ge.

Per­nil­le for ek­sem­pel. Hun er sko­le­læ­rer i et ud­sat bo­lig­om­rå­de på Sjæl­land. Hun kan gå ind i en­hver af si­ne klas­ser og med stor sand­syn­lig­hed pe­ge på frem­ti­dens bi­stand­s­kli­en­ter. Hun ved, hvem der dum­per fol­ke­sko­lens af­gangs­prø­ve ad­skil­li­ge år se­ne­re. Fak­tisk ken­der jeg bå­de bør­ne­ha­ve- og end­da vug­ge­stu­e­pæ­da­go­ger, der hæv­der at kun­ne gø­re det sam­me – blot med børn i 1- 6 års al­de­ren. Tænk over det: Det er jo helt, helt van­vit­tigt trist.

Per­nil­le be­hø­ver ik­ke te­ste bør­ne­nes ev­ner. Det hand­ler nem­lig ik­ke om in­tel­li­gens, men om so­ci­a­le pro­ble­mer. Hun ved, hvem der har få­et or­dent­lig mor­gen­mad. Hun kan lug­te, hvem der kom­mer jævn­ligt i bad. Hun kan for­nem­me hjem­mets ag­gres­si­vi­tet, fru­stra­tio­ner og un­der­skud, in­den bør­ne­ne selv åb­ner mun­den. Per­nil­le kan se, lug­te, hø­re og fø­le, hvem der er i fa­rezo­nen for mis­brug. Dem, der i frem­ti­den vil drop­pe ud og ind af ud­dan­nel­ser og par­for­hold. De ind­sat­te i frem­ti­dens fængs­ler. Abon­nen­ter­ne på bre­ve fra job­cen­tret. Al­li­ge­vel er vi ik­ke i stand til at for­hin­dre det. Al­le ud­dan­nel­ses­mil­li­ar­der­ne til trods. Det er jo til at tu­de over. No­get fungerer gan­ske en­kelt ik­ke.

Vi el­sker el­lers hi­sto­ri­en om even­tyr- lan­det Dan­mark, hvor al­le børn kan for­føl­ge de­res drøm­me. Men er det ik­ke ba­re vo­res sæd­van­li­ge selvs­ma­gen­de snak? Sand­he­den er, at vi ik­ke har for­må­et at bry­de den ne­ga­ti­ve so­ci­a­le arv det sid­ste hal­ve år­hund­re­de.

Fra 1930er­ne til 1970er­ne blev hund­redt­u­sin­der løft et ud af fat­tig­dom. Ge­ne­ra­tio­ner­ne, der blev født eft er kri­gen, fi k langt bed­re ud­dan­nel­ser end de­res for­æl­dre. Plud­se­lig gik sno­tun­ger­ne fra tred­je bag­gård rundt med sven­de­brev el­ler stu­den­ter­hue – ’ the ame­ri­can dream’, blot på dansk. Men nu står vi nær­mest stille og har gjort det læn­ge. Skræm­men­de man­ge fi nder al­drig rig­tig vej­en ud af un­der­klas­sen.

Når jeg dis­ku­te­rer alt det­te med skole- Dan­mark, bli­ver jeg al­tid mødt med sam­me svar: Ud­dan­nel­se, ud­dan­nel­se og at­ter ud­dan­nel­se. Fær­re ele­ver i klas­ser­ne. Hø­je­re SU. Fle­re stu­di­e­plad­ser. Me­re eft er­ud­dan­nel­se og læn­ge­re for­be­re­del­se til læ­rer­ne. Kort sagt: Send fl ere pen­ge!

Men dis­se for­slag har ét væ­sent­ligt pro­blem: De vir­ker jo ik­ke! IN­GEN AN­DRE LAN­DE bru­ger så man­ge skat­te­kro­ner på ud­dan­nel­se, som vi gør. Men vo­res resultater er ik­ke im­po­ne­ren­de. Al­li­ge­vel bru­ger vi hel­le­re end ger­ne end­nu fl ere pen­ge næ­ste år. Men hvor­for egent­lig? I prak­sis sen­der vi blot end­nu fl ere af sam­fun­dets res­sour­cer i ret­ning af dem, der i for­vej­en kla­rer sig gan­ske ud­mær­ket – al­le de un­ge, der er vok­set op uden al­vor­li­ge so­ci­a­le pro­ble­mer, som har let ved at sid­de stille, få afl eve­ret si­ne lek­tier, og som mø­der so­lid op­bak­ning hjem­me­fra. Mens rød­der­ne fra un­der­klas­sen slet ik­ke får sam­me gavn af ud­dan­nel­ses­mil­li­ar­der­ne. Et sted her­om­kring op­står min tvivl.

Næ­ste gang vi fi nder en po­se pen­ge på Chri­sti­ans­borg, kun­ne vi må­ske bru­ge dem på at hjæl­pe fa­mi­li­er­ne ud af de­res so­ci­a­le pro­ble­mer, i ste­det for at ka­ste end­nu fl ere pen­ge eft er skole, bø­ger og læ­re­re. Må­ske er ud­dan­nel­se fak­tisk IK­KE sva­ret på alt…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.