Er EUs krav til Græken­land van­vit­ti­ge?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.55 BUND­LØST HUL På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 21.08 IN­GEN SELV­STÆN­DIG­HED På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 09.24 BLIND PRI­VA­TI­SE­RING På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 16.31

Ja,

Mer­kels spa­repo­li­tik smadrer Græken­land

Nej, græker­ne må be­ta­le for de­res

fejl

11.599 stem­mer på bt. dk

OND­SKABS­FUL­DE EU

Anet­te Rud­beck

Det, EU for­lan­ger af Græken­land, er med den tids­ho­ri­sont al­de­les ond­skabs­fuldt. Al­le­re­de un­der den før­ste re­form steg lan­dets selv­mord­s­ra­te vold­somt. Er det så­dan, man hjæl­per hin­an­den?

Keld Thejl Bengtzon

Græken­land har selv sat sig i en dår­lig si­tu­a­tion. De­res øko­no­mi min­der me­re om et dår­ligt af­snit af ’ Luksus­fæl­den’. De næg­ter at ind­se, at de selv skal be­ta­le for de­res dår­li­ge øko­no­mi. Jeg kan ik­ke se no­gen grund til, at an­dre land skal smi­de pen­ge i et bund­løst hul.

Hub­by Jør­gen­sen

Hvis dis­se krav gen­nem­fø­res, sva­rer det jo nær­mest til en ud­s­let­tel­se af na­tio­nal­sta­ten.

Karsten Aaen

Det er Tys­klands, Frank­rigs og EUs ved­hol­den­de tro på Milt­on Fri­ed­mans mo­ne­ta­ris­me, der har få­et Græken­land til at nær­me sig bå­de fal­lit, kon­kurs og ban­kerot. Tys­kland har i man­ge, man­ge år har stå­et for en hård spa­re­kurs i EU. Man tror, at man ved at pri­va­ti­se­re off ent­li­ge fi rma­er mv. kan brin­ge et land ud af dets gæld. Græ­ske re­ge­rin­ger har i man­ge, man­ge år la­det eli­ten, alt­så de ri­ge­ste, slip­pe for at be­ta­le skat. Og hvor­for? For­di så kun­ne den selv­sam­me eli­te udføre tje­ne­ster for hin­an­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.