Far­vel til Bil­lund

Ry­a­nair luk­ker sin ba­se i Bil­lund fre­dag af­ten, hvis ik­ke fag­be­væ­gel­sen drop­per an­non­ce­ret blo­ka­de

BT - - NYHEDER - Met­te Faur­holtSe­he­sted mela@ bt. dk

FLYKONFLIKT

Fre­dag den 17. juli klok­ken 23.00 luk­ker fly­sel­ska­bet Ry­a­nair sin ba­se i Bil­lund. Kun hvis fag­be­væ­gel­sen drop­per den an­non­ce­re­de blo­ka­de, kan ba­sen få lov til at over­le­ve.

Det op­ly­ste Ry­a­nairs per­so­na­le­di­rek­tør, Ed­die Wil­son, på et pres­se­mø­de i Bil­lund i går.

» Jeg har 100 ka­bi­ne­an­sat­te her, som nu skal flyt­te ef­ter an­dre ba­ser. Vi er ke­de af det, for vi har haft en suc­ces­fuld ba­se i tre år i Bil­lund uden pro­ble­mer, men vi bli­ver af­pres­set af en grup­pe folk fra København uden for­bin­del­se til Bil­lund, « sag­de Ed­die Wil­son.

Luk­nin­gen af ba­sen i Bil­lund kom­mer i kølvan­det på en læn­ge­re­va­ren­de kon­flikt mel­lem Ry­a­nair og den dan­ske fag­be­væ­gel­se.

Da Ry­a­nair i be­gyn­del­sen af året an­non­ce­re­de åb­nin­gen af en ba­se i København, gik der ik­ke lang tid, før Fly­bran­chens Per­so­na­le Uni­on ( FPU) og Ser­vi­ce­for­bun­det, der er en del af LO, send­te det før­ste kon­flik­tvar­sel.

Ar­bejds­ret­ten gav den 1. juli LO til­la­del­se til kon­flikt- og sym­pa­ti­strej­ke på grund af de ir­ske løn­nin­ger, for­di Ry­a­nair af­vi­ser at teg­ne dansk overenskomst.

Som en kon­se­kvens af fag­be­væ­gel­sens vars­le­de blo­ka­de luk­ke­de Ry­a­nair i af­tes ba­sen i København. Fre­dag kan tu­ren så væ­re kom­met til Ry­a­nairs ba­se i Bil­lund, der har ek­si­ste­ret si­den 2012.

Store kon­se­kven­ser

Luk­nin­gen kan få store kon­se­kven­ser for Bil­lund Luft­havn, hvor fly­sel­ska­bet står for om­kring 20 pro­cent af tra­fik­ken.

Hvis luk­nin­gen bli­ver ef­fek­tu­e­ret, vil fem ru­ter bli­ve luk­ket, og cir­ka halv­de­len af Ry­a­nair- tra­fik­ken vil for­svin­de fra Bil­lund Luft­havn.

» Det her æn­drer for­ud­sæt­nin­gen for den øko­no­mi­ske drift i Bil­lund gan­ske me­get. Det ko­ster om­kring 10 pro­cent af pas­sa­ge­rer­ne i Bil­lund, og det vil kun­ne mær­kes på an­tal­let af an­sat­te og ak­ti­vi­te­ter­ne i luft­hav- nen. Luk­nin­gen af ba­sen be­ty­der og­så, at Ry­a­nair næp­pe vil sat­se på Bil­lund i frem­ti­den, når der skal la­ves nye ru­ter, « si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i Syd­bank, Ja­cob Pe­der­sen, til TV 2 News.

Sø­ren Pes­chardt ( S), be­sty­rel­ses- med­lem i Bil­lund Luft­havn og vi­ce­borg­me­ster i Vej­le Kom­mu­ne, der er me­de­jer af Bil­lund Luft­havn, me­ner mod­sat ik­ke, at kon­se­kven­ser­ne for luft­hav­nen vil bli­ve så store.

» Det er ik­ke i nær­he­den af at luk­ke luft­hav­nen. Der er ta­le om en fem­te­del af pas­sa­ger­grund­la­get, der for­svin­der. Men det er jo ik­ke en fem­te­del af om­sæt­nin­gen el­ler over­skud­det. Vi har ik­ke lagt al­le vo­res æg i én kurv, så selv om Ry­a­nair luk­ker ba­sen, så er ak­ti­vi­te­ter­ne jo spredt ud, « si­ger Sø­ren Pes­chardt i et in­ter­view med Bu­si­ness. dk.

DI­NE RET­TIG­HE­DER Fly­sel­ska­bet skal til­by­de dig at re­fun­de­re bil­let­tens pris, om­book­ing til næ­ste le­di­ge af­gang el­ler om­book­ing til et se­ne­re tids­punkt. Har du haft ud­gif­ter på grund af af­lys­nin­gen til ek­sem­pel­vis mi­ste­de ho­te­lover­nat­nin­ger på rej­se­desti­na­tio­nen, for­tæ­ring el­ler køb af nye bil­let­ter, kan du ha­ve ret til er­stat­ning.

Ret til er­stat­ning

Har pas­sa­ge­rer­ne ud­gif­ter på grund af fly­af­lys­nin­gen, kan de ha­ve ret til er­stat­ning. Det kan for ek­sem­pel væ­re ud­gif­ter til nye bil­let­ter el­ler mi­ste­de ho­te­lover­nat­nin­ger på rej­se­desti­na­tio­nen.

» Hvis man er i den ær­ger­li­ge si­tu­a­tion, at man ik­ke kom­mer af sted, men sta­dig har ud­gif­ter til ek­sem­pel­vis en fe­ri­e­lej­lig­hed, så kan man sim­pelt­hen be­de fly­sel­ska­bet om at er­stat­te de pen­ge, man kan do­ku­men­te­re, at man har tabt. Der er ik­ke en ga­ran­ti for, at alt er­stat­tes, men prak­sis er, at ho­te­lover­nat­nin­ger er­stat­tes, hvis ik­ke re­ser­va­tio­nen kan anul­le­res, « si­ger Lars Arent.

For at ha­ve ret til er­stat­ning skal man kun­ne do­ku­men­te­re si­ne ud­gif­ter og sam­ti­dig vi­se, at man har for­søgt at mini­me­re sit tab.

Lars Arent op­for­drer de be­rør­te Ry­a­nair- pas­sa­ge­rer til at sø­ge vej­led­ning hos For­bru­ger Eu­ro­pa, som kan kon­tak­tes på te­le­fon el­ler email.

Ry­a­nair luk­ker sin ba­se i Bil­lund fre­dag, hvis ik­ke fag­be­væ­gel­sen skri­ver un­der på, at blo­ka­der mod fly­sel­ska­bet drop­pes. Det sag­de fly­sel­ska­bets per­so­na­le­di­rek­tør, Ed­die Wil­son på et pres­se­mø­de i Bil­lund i går. Fo­tos: Claus Fi­sker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.