Ato­maft ale kom i hus eft er ni år

Hi­sto­risk aft ale om Irans atom­pro­gram bygger med Oba­mas ord ik­ke på til­lid, men kon­trol. Sam­ti­dig gi­ver den i ve­st­lig op­tik håb om et me­re sta­bilt Mel­le­mø­sten

BT - - NYHEDER - Sten Jen­sen, Jakob Chor og Rik­ke Gjøl Man­sø, Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­tos: Reu­ters

ATOM

Eft er ni års for­hand­lin­ger, sam­men­brud og ver­ba­le kon­fron­ta­tio­ner samt frygt for mi­li­tæ­re ak­tio­ner, lyk­ke­des det tirs­dag at få ind­gå­et en aft ale om kon­trol med det iran­ske atom­pro­gram.

For ira­ner­ne be­ty­der det, at de snæ­ren­de han­dels- og va­luta­sank­tio­ner op­hæ­ves, så lan­det at­ter kan eks­por­te­re olie til ver­dens­mar­ke­det og øge sin ind­tje­ning. Det be­ty­der og­så, at lan­det må un­der­ka­ste sig FN- in­spek­tion af dets atom- og mi­li­tæran­læg, og at 98 pro­cent af den be­ri­ge­de uran, som er ble­vet op­lag­ret, skal sæl­ges.

Aft alen mø­des med bred til­freds­hed og med håb om, at den gi­ver me­re sta­bi­li­tet i det uro­li­ge Mel­le­mø­sten.

USAs præ­si­dent, Ba­ra­ck Oba­ma, gav ud­tryk for, at hvis der ik­ke var ind­gå­et en aft ale, hav­de det skabt ’ stør­re ri­si­ko for me­re krig i Mel­le­mø­sten’, men trods smil og god stem­ning mel­lem for­hand­ler­ne i Wi­en skar Oba­ma og­så præ­mis­sen for aft alen ud i pap: ’ Den bygger ik­ke på til­lid, men på kon­trol.’

Hi­sto­risk aft ale

Den dan­ske ira­n­eks­pert lek­tor Sø­ren Sch­midt fra Aal­borg Uni­ver­si­tet kal­der aft alen ’ vir­ke­lig hi­sto­risk’ og pe­ger på, at den og­så vil åb­ne dø­ren for fæl­les fod­slag mod ter­r­or­be­væ­gel­sen Is­la­misk Stat.

» Det er helt evi­dent, at de store pro­ble­mer, der er med Irak og Sy­ri­en, dem får man ik­ke løst uden at ha­ve Iran med som en spil­ler. Der­for kan det gi­ve me­re ro i Mel­le­mø­sten, « si­ger han til Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau.

Og­så uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen ( V) me­ner, at aft alen kan be­ty­de stør­re sta­bi­li­tet:

» Ver­den er kom­met et stort skridt tæt­te­re på at bli­ve sik­re­re eft er da­gens aft ale, « si­ger han i en mail.

Ind­byg­ger­ne i Te­he­ran og an­dre stor­by­er be­gynd­te al­le­re­de nat­ten til tirs­dag at fe­ste, da det slap ud, at aft alen var i hus. Se­ne­re på for­mid­da­gen kald­te den iran­ske uden­rigs­mi­ni­ster, Mo­ham­mad Ja­vad Za­rif, aft alen en ’ win- win’, der og­så ’ vil åb­ne nye ho­ri­son­ter i løs­ning af in­ter­na­tio­na­le kon­fl ik­ter på diplo­ma­tisk vis’.

Den sy­ri­ske le­der, Bas­har al- As­sad, var hel­ler ik­ke sen til at hil­se aft alen vel­kom­men. Iran er As­sads mest ak­ti­ve al­li­e­re­de i kam­pen mod bå­de de me­re se­ku­læ­re op­rø­re­re samt de is­la­mi­sti­ske grup­per, her­un­der Is­la­misk Stat, og As­sad for­ud­ser end­nu me­re støt­te fra Iran:

» Vi er sik­re på, at Den Is­la­mi­ske Re­pu­blik Iran med stør­re styr­ke vil støt­te na­tio­ners ret­fær­di­ge sa­ger og ar­bej­de for fred og sta­bi­li­tet i re­gio­nen og ver­den, « lød det fra den sy­ri­ske præ­si­dent.

Is­ra­el ra­ser

Til gen­gæld ra­ser en an­den af ho­ve­d­ak­tø­rer­ne i Mel­le­mø­sten over ato­maft alen. Den is­ra­el­ske pre­mi­er­mi­ni­ster, Benja­min Ne­ta­ny­a­hu, kal­der di­rek­te aft alen for ’ en hi­sto­risk fejl­ta­gel­se’, der er en sik­ker vej mod iran­ske atom­vå­ben.

» Iran vil få en ja­ck­pot - en kon­tant ge­vinst på hund­re­der af mil­li­ar­der dol­lar - hvil­ket vil gø­re det mu­ligt at fort­sæt­te med at for­føl­ge ag­gres­sion og ter­ror i re­gio­nen og i ver­den, « si­ger Ne­ta­ny­a­hu, der sam­ti­dig for­sik­rer, at han fort­sat vil gø­re, hvad han kan for at blo­ke­re for Irans atom­pla­ner.

I de næ­ste da­ge vil fo­kus bli­ve ret­tet mod den ame­ri­kan­ske kon­gres, der skal god­ken­de aft alen. Le­den­de re­pu­bli­ka­ner­ne, der har fl er­tal i beg­ge kam­re, har al­le­re­de ud­talt sig ne­ga­tivt, men præ­si­dent Oba­ma har sagt, at han vil ve­toe et­hvert for­søg på at sa­bo­te­re aft alen.

Irans præ­si­dent, Has­san Rouha­ni, for­tal­te til et pres­se­mø­de, at ato­maf­ta­len åb­ner et nyt ka­pi­tal i sam­ar­bej­det med ver­den uden­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.