HØR­TE STEM­MER

En 23- årig mand har meldt sig selv til po­li­ti­et og in­drøm­met syv ildspå­sæt­tel­ser i København i år

BT - - NYHEDER - Ni­els Pe­der­sen niep@ bt. dk la­ly@ bt. dk

JOB ER DER SKABT I IN­DU­STRI­EN IN­DEN FOR DE TO SE­NE­STE ÅR

ILDSPÅ­SÆT­TEL­SE

Laurits Bak Lyck Brand­væ­se­net kæm­pe­de en hård kamp mod il­den, mens den åd sig ind i det gam­le mu­si­ku­ni­ver­si­tet i Kler­ke­ga­de i hjer­tet af København.

Trods brand­fol­ke­nes stål­sat­te ind­sats, gik store de­le af byg­nin­gen tabt i fl am­mer­ne 2. juli. Nu vi­ser det sig, at bran­den var på­sat.

En 23- årig mand meld­te sig mandag til Kø­ben­havns Po­li­ti og til­stod at ha­ve på­sat stor­bran­den i Kler­ke­ga­de – samt fi re bran­de i Kron­prin­ses­se­ga­de og to i Store Kon­gens­ga­de i ju­ni og juli.

» Un­der en afh øring er­kend­te han, at han gik op på øver­ste eta­ge af ejen­dom­men i Kler­ke­ga­de, som var un­der renove­ring til luksus- lej­lig­he­der, og sat­te ild til nog­le klu­de med sprit, som han hav­de med­bragt, « op­ly­ser po­li­ti­kom­mis­sær René Hansen fra af­de­lin­gen for per­son­far­lig kri­mi­na­li­tet, til eb. dk.

Den 23- åri­ge an­hold­te er psy­kisk syg og har en di­ag­no­se på skizof­re­ni. Han blev frem­stil­let i dom­mer­vag­ten i går, hvor der blev ned­lagt nav­ne­for­bud. Man­den for­kla­re­de i ret­ten, at han hør­te stem­mer, som for­tal­te, at han skul­le sæt­te ild på no­get. Det er no­get, over­læ­ge på af­de­lin­gen for psy­ko­ser på Psy­ki­a­trisk Ho­spi­tal Ris­skov un­der Aar­hus Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, Pe­ter Møl­ler Andersen, kan nik­ke gen­ken­den­de til fra si­ne pa­tien­ter.

» Pa­tien­ter, der hø­rer stem­mer, op­le­ver, at de hø­rer dem li­ge så ty­de­ligt, som du hø­rer min stem­me li­ge nu. De fo­re­kom­mer dem så vir­ke­li­ge, at de tit og oft e hand­ler ud fra, hvad dis­se stem­mer si­ger, « si­ger Pe­ter Møl­ler Andersen til BT.

Næp­pe py­ro­man

På det psy­ki­a­tri­ske ho­spi­tal i Ris­skov op­le­ver de ca. en gang om må­ne­den, at skizof­re­ne pa­tien­ter for­sø­ger at sæt­te ild til et el­ler an­det.

Det er nær­lig­gen­de at tro, at den 23- åri­ge mand fra København er py­ro­man, når han på blot en må­ned har på­sat syv bran­de. Men det er han iføl­ge Pe­ter Møl­ler Andersen ik­ke.

» Det ad­skil­ler sig fra den syg­dom, som hed­der py­ro­ma­ni. År­sa­gen til, at den skizof­re­ne star­ter bran­de, er en an­den. Han gør det på grund af vrang­fo­re­stil­lin­ger, han får, når han er i psy­ko­se. Pyro­ma­nen gør det der­i­mod for spæn­din­gen og den in­ten­se op­hid­sel­ses skyld, « for­kla­rer han.

Den 23- åri­ge ildspå­sæt­ter for­tal­te un­der frem­stil­lin­gen i dom­mer­vag­ten, at det var til­fæl­digt, hvor han valg­te at sæt­te ild, men al­le ste­der­ne lå tæt på hans bopæl. Han lod for­stå, at han meld­te sig selv til po­li­ti­et af frygt for, at det skul­le eska­le­re yder­li­ge­re.

Hvis det hav­de væ­ret en py­ro- man, der var på spil, vil­le han iføl­ge Pe­ter Møl­ler Andersen ha­ve få­et en fængsels­dom. Men idet vi har med en skizof­ren at gø­re, vur­de­rer han, at dom­men bli­ver en an­den.

» Hvis man er så syg, at man på­sæt­ter bran­de, så vil man, når man bli­ver frem­stil­let i ret­ten, bli­ve sendt til men­tal ob­ser­va­tion. Sand­syn­lig­vis vil han få en behandlingsdom eft er pa­ra­graf 16 i straff eloven. Og den vil nor­malt væ­re tidsu­be­stemt for en skizof­ren, som på­sæt­ter ild, « si­ger Pe­ter Møl­ler Andersen, som for­ven­ter, at be­hand­lin­gen kan bli­ve lang­va­rig.

Den 23- åri­ge mand er nu va­re­tægts­fængs­let frem til 10. au­gust, mens po­li­ti­et un­der­sø­ger, om han kan stå bag end­nu fl ere bran­de. Han vil bli­ve over­ført til en luk­ket psy­ki­a­trisk af­de­ling, så snart der er plads.

Brand­folk for­sø­ger at få bugt med il­den og røg­ud­vik­lin­gen i det gam­le mu­si­ku­ni­ver­si­tet i Kler­ke­ga­de i København. Nu har en 23- årig mand meldt sig selv til po­li­ti­et og in­drøm­met, at han på­sat­te den­ne og seks an­dre bran­de i København i ju­ni og juli.

Fo­to: Erik Ref­ner

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.