Så var de ik­ke vær­re

BT - - NYHEDER - Pe­ter Møl­ler Andersen, over­læ­ge

LO­KAL­SAM­FUND

Selv­om der oft e er stor mod­stand fra de lo­kal­sam­fund, som har ud­sigt til at få et asyl­cen­ter som na­bo, for­svin­der be­kym­rin­gen som re­gel, eft er cen­tre­ne er ble­vet etab­le­ret.

Det er en af kon­klu­sio­ner­ne i et forsk­nings­pro­jekt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet om asyl­centres kon­se­kvens for lo­kal­sam­fund i Nord­djurs og Lan­gelands kom­mu­ner, skri­ver Kri­ste­ligt Dag­blad.

» I et om­rå­de på Lan­geland men­te en bor­ger­for­e­ning for ek­sem­pel ik­ke, at lo­kal­sam­fun­det var klar til at mod­ta­ge asylan­sø­ge­re. Men da først cen­te­ret var en re­a­li­tet, gik den lo­ka­le fod­bold­klub, der mang­le­de spil­le­re, i gang med at få en grup­pe nye asylan­sø­ge­re med i klub­ben. Det er ik­ke det sam­me som, at al­le plud­se­lig bli­ver me­get ven­ligt indstil­le­de, men der var i de min­dre sam­fund, vi be­søg­te, en rod­fæ­stet tra­di­tion for at få tin­ge­ne til at fun­ge­re, « si­ger en af de to an­tro­po­lo­ger bag Ho­ved­par­ten af de ak­tu­elt 48 asyl­cen­tre i Dan­mark er ble­vet pla­ce­ret i min­dre lo­kal­sam­fund. På Lan­geland hu­ser et øsam­fund med 14.000 ind­byg­ge­re 700 asyl­sø­ge­re. Nord­djurs Kom­mu­ne med 37.000 ind­byg­ge­re har tre asyl­cen­tre med et par hund­re­de be­bo­e­re. forsk­nings­pro­jek­tet, Bir­git­te Rom­me Lar­sen, til Kri­ste­ligt Dag­blad. BNB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.