Med de hvi­de bus­ser tilbage til fri­he­den

BT - - NYHEDER -

Det er chauff ører­ne, sy­geple­jer­sker­ne og læ­ger­ne bag red­nings­ak­tio­nen med de hvi­de bus­ser og bi­ler i 1945 og de­res hi­sto­rie, som for­tæl­les i den nye ud­stil­ling på Na­tio­nal­mu­se­et i København. 17.000 kon­cen­tra­tions­lej­r­fan­ger, her­af 6.100 dan­ske, blev red­det ud af det krigs­hær­ge­de Tys­kland. Ud­stil­lin­gen vi­ses til 3. ja­nu­ar.

. Den frem­gang kom­mer eft er et dyk på 93.000 job i pe­ri­o­den fra 2008 og til 2013. Det vi­ser helt nye be­reg­nin­ger, som Ar­bej­der­be­væ­gel­sens Er­hvervs­råd, AE, har ud­ar­bej­det. He­ri kan man se, at op­svin­get er nå­et ud til stort set al­le de­le af den dan­ske øko­no­mi – mi­nus fi nans­sek­to­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.