Han­del på in­ter­net­tet slår re­kord

BT - - NYHEDER - BNB

Dan­sker­ne kan se frem til at tan­ke bi­len op med bil­li­ge­re ben­zin, eft er Iran og stormag­ter­ne tirs­dag en­de­lig kun­ne præ­sen­te­re en aft ale om Irans atom­pro­gram.

Atom- aft alen åb­ner nem­lig for, at Iran kan øge pro­duk­tio­nen og igen eks­por­te­re olie.

» Der vil kom­me me­re olie ud på mar­ke­det, og det vil gi­ve en lav olie­pris. For dan­sker­nes ved­kom­men­de vil det slå igen­nem på ben­zin­pri­ser­ne, der og­så vil fal­de, for­di de i høj grad be­stem­mes af pri­sen på olie, « si­ger se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker i Dan­ske Bank, Jens Nær­vig Pe­der­sen.

Al­le­re­de in­den

Om­sæt­nin­gen i e- han­del kom­mer til at sæt­te re­kord for før­ste halv­del af 2015 med godt 44 mil­li­ar­der kro­ner, vi­ser en analyse fra For­e­nin­gen for Dansk In­ter­net­han­del ( FDIH) . I årets før­ste 6 må­ne­der blev der fo­re­ta­get i alt 69,6 mil­li­o­ner hand­ler til en vær­di af 43,7 mil­li­ar­der kro­ner på in­ter­net­tet. I for­hold til sam­me hal­vår i 2014 er om­sæt­nin­gen i e- hand­len ste­get med 21 pro­cent fra 36 mil­li­ar­der kro­ner til 43,7 mil­li­ar­der.

Ef­ter me­re end 10 års tov­træk­ke­ri lan­de­de uden­rigs­mi­ni­ster Mo­ham­mad Ja­vad Sha­rif i går en af­ta­le, der luk­ker Iran ind i det go­de sel­skab – og som be­ty­der bil­li­ge­re ben­zin for os an­dre. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.