Ato­maft ale gi­ver bil­li­ge­re ben­zin

BT - - NYHEDER -

en en­de­lig aft ale var skre­vet un­der mel­lem Iran på den ene si­de og USA, Frankrig, Stor­bri­tan­ni­en, Rusland, Tys­kland og Ki­na på den an­den, be­gynd­te det at kun­ne ses på olie­pri­ser­ne.

For­vent­nin­gens glæ­de

Den se­ne­ste må­ned er pri­sen på en tøn­de olie fal­det med om­kring 10 dol­lar, så den ko­ster un­der 57 dol­lar per tøn­de.

» Det glo­ba­le olie­mar­ked har al­le­re­de ta­get forskud på eff ek­ten af en ato­maft ale og op­hæ­vel­se af sank­tio­ner­ne mod Irans olie­eks­port. Vi har al­le­re­de set et mærk­bart fald bå­de på olie­pri­ser­ne og ben­zin­pri­ser­ne, for­di man har haft en klar for­vent­ning om, at par­ter­ne vil­le nå i mål med en af­ta­le, « si­ger Jens Nær­vig Pe­der­sen og ud­dy­ber, at olie­pri­sen tirs­dag er fal­det med om­kring to pro­cent og lig­ger tæt på det la­ve­ste ni­veau si­den april i år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.