Tjen pen­ge på Blom­stren­de salg af ve­te­ran­bi­ler

BT - - PRIVATØKONOMI - Ni­co­laj Tho­mas Tru­el­sen ni­tr@ bt. dk larh@ bt. dk Lars Lin­de­vall larh@ bt. dk

HOB­BY- IN­VE­STE­RING

Lars Lin­de­vall For­mu­eple­je be­hø­ver ik­ke kun at be­stå af reg­ne­ark. Hvor­for ik­ke få for­mu­en til at vok­se ved at sky­de nog­le af pen­ge­ne i fransk vin, kunst el­ler en ve­te­ran­bil?

Der kan nem­lig væ­re go­de pen­ge at tje­ne på kost­ba­re an­tik­vi­te­ter, for­kla­rer eks­per­ter, som BT har talt med.

Og der har da og­så vist sig at væ­re et godt afk ast på de al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rin­ger in­den for de se­ne­ste år, vi­ser det in­ter­na­tio­na­le pri­sin­deks Knight Frank Luxury In­ve­st­ment In­dex.

I lø­bet af de se­ne­ste fem år har der

SE­RIE

AK­TIER, OP­SPA­RINGS­KON­TI OG EJEN­DOM­ME.

Han un­der­stre­ger dog, at det er vig­tigt, at man ved no­get om det, el­ler at man al­li­e­rer sig med en, der gør. Og så skal det væ­re in­teres­sen, der er ens stør­ste grund til at bru­ge pen­ge på vin, mønt­er el­ler an­dre gen­stan­de. Ri­si­ko­en for, at tin­ge­ne fal­der i vær­di, er der nem­lig, og den kan væ­re svær at for­ud­si­ge.

Me­re ri­si­ka­belt end ak­tier

Hans Pe­ter Chri­sten­sen, der er in­ve­ste­rings­rå­d­gi­ver hos uvil­di­ge. dk, anbefaler, at den al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­ring skal ud­gø­re så lil­le en del af for­mu­en, at man nemt kan und­væ­re den.

I mod­sæt­ning til de nor­ma­le in­ve­ste­rings­for­mer er der nem­lig fl ere ri­si­ci, der spil­ler ind.

» Ulem­per­ne ved al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rin­ger er, at der må­ske ik­ke al­tid er en kø­ber, når du skal af med din gen­stand, el­ler at tin­ge­ne vi­ser sig at væ­re et mo­de­lu­ne. Og så kom­mer der an­dre ri­si­ci, som der al­drig vil­le med ak­tier. For ek­sem­pel kan du få stjå­let din vin, « si­ger han. Men det kan væ­re en stor glæ­de at kom­bi­ne­re sin hob­by med at in­ve­ste­re, til­fø­jer Hans Pe­ter Chri­sten­sen.

FIRHJULET OP­SPA­RING

En dren­gedrøm, der er ble­vet til vir­ke­lig­hed.

Så­dan kan man nok bedst be­skri­ve Chri­sti­an Jen­sens ar­bej­de, der og­så er en fuld­tids- pas­sion: Klas­si­ske ve­te­ran­bi­ler.

Det, der be­gynd­te som en hob­by, har i dag ud­vik­let sig til en stor virk­som­hed og en sær­de­les god for­ret­ning med om­kring 4.000 solg­te bi­ler in­den for et væld af kend­te mær­ker som Fer­ra­ri, Rolls Roy­ce, Aston Martin, Cor­vet­te og Jagu­ar.

I øje­blik­ket ny­der den 39- åri­ge bil- in­ve­stor ferien i sit som­mer­hus i Ska­gen, hvor­til han har ta­get tu­ren i sin rø­de Pors­che 911 fra 1971.

In­den Chri­sti­an Jen­sen tog hul på køb og salg af ve­te­ran­bi­ler, ar­bej­de­de han i en helt an­den bran­che: blom­ster­han­del.

Fi­at 500 blev start­skud

Det var da og­så på en kø­re­tur eft er blom­ster i Hol­land, at han faldt over en annonce i et bil­ma­ga­sin, som fan­ge­de hans in­ter­es­se: En sælger hav­de fem Fi­at 500 til salg for ca. 30.000 kr. styk­ket.

» Jeg har al­tid væ­ret ri­me­lig god til at hand­le, og jeg var over­be­vist om, at jeg nok skul­le kom­me af med dem igen hjem­me i Dan­mark. Så jeg køb-

ONS­DAG 15. JULI 2015 te dem al­le fem og hen­te­de dem selv i en last­bil over to om­gan­ge. Og jeg fi k dem al­le sam­men solgt in­den for den før­ste uge. Jeg hav­de ik­ke in­dryk­ket en annonce, men hav­de dem ba­re stå­en­de ude for­an hu­set, som lig­ger ved en tra­fi ke­ret vej, « for­tæl­ler Chri­sti­an Jen­sen til BT. Sal­get af de fem ve­te­ran­bi­ler gav ham en sam­let fortje­ne­ste på cir­ka 100.000 kro­ner, men vig­tigst af alt – blod på tan­den. Så Chri­sti­an Jen­sen skynd­te sig ned i ban­ken, der lod ham lå­ne pen­ge til nye bil- in­ve­ste­rin­ger.

» Jeg kun­ne se, at der var pen­ge i det, og at det kun­ne gå rig­tig godt, hvis ba­re man kun­ne skaff e nok pen­ge at kø­be for. Så jeg fi k la­vet en kas­se­kre­dit sam­men med ban­ken,

Det er de ty pi­ske in­ve­ste­rings­for­mer, som dan­sker­ne tæn­ker på, når de vil ha­ve for­mu­en til at vok­se. Men ved at sky­de nog­le af pen­ge­ne i f. eks. fransk vin, kunst el­ler ve­te­ran­bi­ler, kan der og­så væ­re go­de pen­ge at tje­ne. BT mø­der tre en­tu­si­a­ster, der har tjent en for­mue på de­res hob­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.