Å din pas­sion

39- åri­ge Chri­sti­an Jen­sen har skif­tet en kar­ri­e­re som blom­ster­hand­ler ud med køb og salg af klas­si­ske bi­ler

BT - - PRIVATØKONOMI -

ONS­DAG 15. JULI 2015 som hel­dig­vis tro­e­de på mig. Der­ef­ter be­gynd­te det at gå stærkt med at kø­be bi­ler, og jeg fyld­te au­to­trans­por­te­re he­le ti­den, « for­tæl­ler Chri­sti­an Jen­sen.

Fer­ra­ri dob­le­de vær­di hver gang

I 2002 star­te­de han virk­som­he­den CC Cars, der lig­ger i den midtjy­ske by Ans mel­lem Sil­ke­borg og Vi­borg.

» Så nu er blom­ster­ne skif­tet ud med ve­te­ran­bi­ler, « ly­der det fra in­de­ha­ve­ren, der i dag kan kal­de sig Skan­di­navi­ens stør­ste for­hand­ler af ve­te­ran­bi­ler.

I be­gyn­del­sen køb­te Chri­sti­an Jen­sen ty­pisk mær­ker som MG og Tri­umph, men sal­get tog hur­tigt fart, og det gav ham mu­lig­hed for at gå et par pris­klas­ser op og in­ve­ste­re i end­nu me­re eks­klu­si­ve bi­ler. I øje­blik­ket står der om­kring 150 bi­ler på la­ger.

Det er især de iko­ni­ske liebha­ver­bi­ler som Fer­ra­ri og Pors­che, der er ste­get me­get i vær­di, for­tæl­ler Chri­sti­an Jen­sen, som næv­ner et kon­kret ek­sem­pel på en bil, der har væ­ret en vir­ke­lig god for­ret­ning:

» Jeg har solgt den sam­me Fer­ra­ri Di­no tre gan­ge, og den har nær­mest for­doblet sin vær­di hver gang. I før­ste om­gang solg­te jeg den for 800.000 kr., an­den gang 1,6 mil­li­o­ner, og nu har jeg li­ge solgt den for 2,4 mil­li­o­ner kr. «

Fa­sci­na­tio­nen af de fi­ne, gam­le sport­s­vog­ne op­stod al­le­re­de som barn, for­tæl­ler Chri­sti­an Jen­sen:

» Fra jeg var helt lil­le, har jeg væ­ret vild med de gam­le bi­ler, som jeg så i film og ma­ga­si­ner. Som 19- årig køb­te jeg min før­ste ve­te­ran­bil, en Toy­o­ta Ce­li­ca fra 1976. «

Sjove­re end lav ren­te

Han næv­ner dog en be­stemt Rolls Roy­ce som en af de mest in­ter­es­san­te bi­ler, han no­gen­sin­de har ejet. Den har nem­lig til­hørt USAs 35. præ­si­dent , Jo­hn F. Ken­ne­dy.

» Den var spe­ci­el, for­di han hav­de haft den. Og vi fandt fak­tisk en gam­mel re­vol­ver fra 1930 un­der sæ­det, som vi dog måt­te ind­le­ve­re til po­li­ti­et. Det var lidt sjovt. «

For de fle­ste kun­der er ve­te­ran- bi­len bå­de en pas­sion og et in­ve­ste­rings­ob­jekt, for­tæl­ler Chri­sti­an Jen­sen:

» Det er of­te folk, der har nog­le pen­ge stå­en­de i ban­ken, som de ik­ke får no­get i ren­te for. Så er det sjove­re at bru­ge dem på no­get, som de kan få glæ­de af, i ste­det for at op­spa­rin­gen ba­re står og sam­ler støv. Og ve­te­ran­bi­ler kan væ­re en rig­tig god in­ve­ste­ring, hvis man pas­ser godt på dem. Det er jo ste­get van­vit­tigt me­get i de sid­ste 4- 5 år. Nog­le mo­del­ler er tredoblet i vær­di. «

At fast­hol­de bi­lens vær­di kræ­ver dog blandt an­det, at man har go­de op­be­va­rings­for­hold, til­fø­jer au­to­en­tu­si­a­sten:

» Man skal væ­re op­mærk­som på, hvad man kø­ber, og så skal man ha­ve styr på si­ne op­be­va­rings­for­hold. Det skal helst væ­re en tør ga­ra­ge. Der­u­d­over skal man væ­re indstil­let på, at det kan kræ­ve lidt tid i det dag­li­ge, for­di den skal ved­li­ge­hol­des og ple­jes. Det er jo lidt li­ge som at få et ek­stra barn. «

Chri­sti­an Jen­sen for­kla­rer des­u­den, at det ty­pisk er bi­ler fra 500.000 kr. og op­ef­ter, der er ste­get me­get i lø­bet af de se­ne­ste år.

» Jo dy­re­re bi­ler, jo fær­re er der af dem. En MG til 120.000 kr. vil nok ik­ke sti­ge me­get i vær­di. Den kan sag­tens hol­de vær­di­en, men du skal op på en halv mil­li­on el­ler me­re for, at det bli­ver en rig­tig sjov in­ve­ste­ring. «

Ejer af ve­te­ran­bil­bu­tik­ken CC Cars Chri­sti­an Jen­sen har solgt over 4.000 liebha­ver­bi­ler. Ved en klit i Ska­gen vi­ser han to af si­ne pri­va­te bi­ler frem. En rød Pors­che 911T fra 1971 til en vær­di af 800.000 kr. og en gul Chevro­let Cor­vet­te fra 1958 til en vær­di af 750.000 kr. Hans dy­re­ste pri­va­te bil er en Fer­ra­ri 330 fra 1964 til en vær­di af 3,7 mil­li­o­ner kr.

Fo­to: Mat­hi­as Løv­gre­en Bo­je­sen

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.