GO­DE

… om in­ve­ste­ring i an­tik­vi­te­ter

BT - - PRIVATØKONOMI - Lars Lin­de­vall Lar­sen larh@ bt. dk

GUIDE

Gør din re­search

Hvis du vil in­ve­ste­re må­l­ret­tet, bør du sæt­te dig grun­digt ind i mar­ke­det og fin­de ud af, hvil­ke gen­stan­de der hol­der vær­di­en, og hvil­ke ten­den­ser der hersker. Det kræ­ver bå­de hånd­værk­sog hi­sto­ri­e­mæs­sig vi­den samt kend­skab til ma­te­ri­a­ler og ver­dens­mar­kedspri­ser.

Tænk in­ter­na­tio­nalt

Hvis du kø­ber en an­tik­vi­tet med in­ve­ste­ring for øje, så over­vej, om kunst­ne­ren/ gen­stan­den har et navn, der ska­ber in­ter­na­tio­nal ef­ter­spørgsel – ek­sem­pel­vis har der væ­ret stor in­ter­es­se i ud­lan­det for kend­te dan­ske de-

Køb med hjer­tet

Som ved ak­tie­han­del er der in­gen ga­ran­ti for, at din in­ve­ste­ring er en god for­ret­ning. Der­for er det godt råd at kø­be for pen­ge, som du kan und­væ­re. Og hvis du in­ve­ste­rer i en gen­stand, som du får glæ­de af i det dag­li­ge, så får du en vær­di ud af va­ren un­der al­le om­stæn­dig­he­der.

Ud­nyt skat­te­fri­hed

Hvis der ik­ke er ta­le om sy­ste­ma­tisk og er­hvervs­mæs­sig han­del med f. eks. bi­ler, ure el­ler vin, så er det be­trag­tet som al­min­de­ligt ind-

Husk sik­ker op­be­va­ring og do­ku­men­ta­tion

Ved et se­ne­re salg kan det væ­re af­gø­ren­de, at du har do­ku­men­ta­tion for va­rens ægt­hed, så sørg for at få al­le pa­pi­rer og kvit­te­rin­ger med i for­bin­del­se med kø­bet. Få evt. va­ren vur­de­ret af en fag­mand in­den køb. Sørg og­så for, at gen­stan­den bli­ver op­be­va­ret sik­kert – bå­de i for­hold til fugt, tem­pe­ra­tu­rer etc. samt ty­ve­ri­mæs­sigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.