Ol­de­mor og ol­de­far har de mest po­pu­læ­re nav­ne

De 10 mest po­pu­læ­re nav­ne

BT - - NYHEDER - Jan Bjer­re Lauridsen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau Fo­to: Iris

1. 2. 3. 4. 5.

NAVNECYKLUS 6. 7. 8. 9. 10.

Dren­ge skal hed­de Wil­li­am, og pi­ger Em­ma. De to nav­ne top­pe­de sid­ste år sta­ti­stik­ken over nav­ne til ny­fød­te. Der­med er Em­ma tilbage på før­ste­plad­sen over pi­ge­nav­ne, mens Wil­li­am nu gen­nem fem år har væ­ret det mest po­pu­læ­re dren­ge­navn.

Selv om der er sket for­skyd­nin­ger blandt de mest po­pu- 1. 2. 3. 4. 5. læ­re nav­ne, er der ik­ke sket store skred, når det gæl­der valg af nav­ne til de ny­fød­te.

» Det er me­get de sam­me nav­ne, der går igen, må­ske med en lidt an­der­le­des placering på li­sten. Men dan­sker­ne har gen­nem en år­ræk­ke godt kun­net li­de de sam­me nav­ne, « si­ger Bir­git Eg­gert, der er lek­tor ved Af­de­ling for Nav­ne­forsk­ning på Nor­disk Forsk­nings­in­sti­tut, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Em­ma er på den nye li­ste avan­ce­ret fra en fj er­de- til en før­ste­plads blandt de mest 6. 7. 8. 9. 10. brug­te pi­ge­nav­ne. Og det er et klas­sisk navn, der gen­nem 20 år har væ­ret blandt de fo­re­truk­ne.

» Em­ma er et godt gam­melt navn i Dan­mark. Det er et ol­de­mor- navn, der og­så var po­pu­lært i be­gyn­del­sen af 1900- tal­let. Wil­li­am har og­så væ­ret an­vendt de sid­ste 100200 år, men det har al­drig væ­ret så ud­bredt som nu, « si­ger Bir­git Eg­gert.

In­ter­na­tio­nal klang

Hos dren­ge­ne er der kom­met tre nye nav­ne ind på li­sten over de 60 mest an­vend­te nav­ne, og det er As­ger, San­der og No­hr. Sær­ligt sidst­nævn­te er værd at læg­ge mær­ke til.

» Dren­ge­nav­net No­hr har væ­ret på vej op de sid­ste år, og det stik­ker lidt i øj­ne­ne. Det er iden­tisk med or­det nord, som er en ret­nings­an­gi­vel­se, men og­så ara­bi­sk, der be­ty­der lys. Så må­ske er der fl ere for­skel­li­ge ting, der spil­ler ind. Det er og­så be­tyd­nings­mæs­sigt i fa­mi­lie med dren­ge­nav­net Storm, der er me­get po­pu­lært i de her år, « si­ger Bir­git Eg­gert.

Hun hæft er sig ved, at de mest po­pu­læ­re pi­ge­nav­ne en­der med et A.

» Det er en ten­dens, vi har set in­den for de se­ne­ste 15 til 20 år. Før da end­te man­ge på E. Så skal man væ­re på sik­ker grund, så er det et to­sta­vel­ses navn, der en­der på A, « kon­klu­de­rer Bir­git Eg­gert.

Nav­ne­nes po­pu­la­ri­tet va­ri­e­rer lidt fra lands­del til lands­del. Det er især København, der stik­ker ud.

» I København er man fær­dig med Wil­li­am, der slet ik­ke er på top fem. Her er det Carl, Oscar, Ak­sel, Al­fred og No­ah, der er de mest po­pu­læ­re. Og blandt pi­ger­ne er det Oli­via, El­la, An­na, Ag­nes, Em­ma og Car­la. Det er in­ter­es­sant, for­di det oft e er i København, man fi nder de nye ten­den­ser, som bre­der sig til re­sten af lan­det se­ne­re, « si­ger hun.

Sta­ti­stik­ken si­ger ik­ke no­get om, hvad der lig­ger til grund for val­get af nav­ne. Bir­git Eg­gert vur­de­rer, at det for man­ge for­æl­dre er af­gø­ren­de, at nav­net og­så fungerer in­ter­na­tio­nalt og kan ud­ta­les på en­gelsk.

Wil­li­am ( 617) No­ah ( 585) Lucas ( 507) Oscar ( 486) Vik­tor ( 479) Malt­he ( 455) Emil ( 447) Fre­de­rik ( 441) Oli­ver ( 430)

Magnus ( 386) Em­ma ( 496) So­fi a ( 462) Ida ( 454) Freja ( 429) Cla­ra ( 418) Lau­ra ( 407) An­na ( 380) El­la ( 379) Isa­bel­la ( 374)

Kar­la ( 372)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.