Kul­tur BAM­SER PÅ FILM

BT - - KULTUR - Ja­cob Wendt Jen­sen bt@ bt. dk

PLYS­SET

En rund­t­ur til de mest be­røm­te bam­seb­jør­ne i fil­mens ver­den vi­ser, at ik­ke al­le er li­ge sø­de. Den til­for­la­de­li­ge bam­se­skik­kel­se kan bru­ges bå­de som blød,

mun­ter og uhyg­ge­lig. Bli­ver den brugt for lidt? Iføl­ge et in­ter­view med bjør­nen Ted, som film­sel­ska­bet bag ’ Ted 2’ har sendt ud, har han det sta­dig godt:

» Be­røm­mel­sen har ik­ke æn­dret mig. Jeg drik­ker sta­dig Budwie­ser light, selv om den nu om da­ge ser­ve­res i et gyl­dent bæ­ger af min per­son­li­ge la­dy­boy fra Thailand. Det har al­tid væ­ret mit man­tra at for­bli­ve yd­myg. ’ Har du no­get tjald?’ Det spørgs­mål har al­tid væ­ret et an­det af mi­ne man­tra­er’. «

Jo, den le­ven­de bam­se Ted har det øjensynlig rig­tig godt, men hvor­dan kun­ne han og­så ha­ve det an­der­le­des, når hans før­ste film om­sat­te for me­re end en halv mil­li­ard dol­lars – el­ler 3,7 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner – i bi­o­graf­bil­let­ter på ver­dens­plan? På den bag­grund er der god grund til at genop­li­ve ham.

In­struk­tør og ma­nuskript- for­fat­ter Seth McFar­la­ne, det er ham der og­så har skabt den ani­me­re­de tv- se­rie ’ Fa­mily Guy’, si­ger om det at bru­ge en bam­se i sin film:

» Det ge­ni­a­le ved Ted er, at vi kan la­de ham si­ge ting, som rig­ti­ge men­ne­sker ik­ke kan til­la­de sig på film. No­get som rig­ti­ge men­ne­sker vil­le bli­ve slå­et ned for. Ted er jo ba­re en ted­dyb­jørn, så han kan slip­pe af­sted med næ­sten hvad som helst. Det er sam­ti­dig smart, at Ted er com­pu­te­rani­me­ret, for det gi­ver os mu­lig­hed for at skri­ve nye replik­ker til ham ind­til sid­ste øje­blik, da det er let at æn­dre hans mund­be­væ­gel­ser. «

Ik­ke nu, Ted. PR- fo­to

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.