God helt – bed­re skurk Do­nald Sut­her­land for­mår som få at væk­ke pu­bli­kums vre­de, af­sky, me­dynk og sym­pa­ti

BT - - NAVNE - Karl Kühl­mann Sel­li­ken ka­se@ ber­ling­s­ke. dk Løs­nin­ger fra i går:

80 I OVER­MOR­GEN

Han har væ­ret sku­e­spil­ler i me­re end et halvt år­hund­re­de og med­vir­ket i fl ere end 150 fi lm. Han er sym­pa­tisk som helt, men oft e al­de­les frem­ra­gen­de som skurk. I over­mor­gen fyl­der Do­nald Sut­her­land 80 år.

Sut­her­land er ca­na­di­er, og de­le af hans barn­dom var præ­get af syg­dom. Som ung mand stu­de­re­de han bå­de dra­ma og læ­ste til in­ge­ni­ør, og eft er en­de­gyl­digt at ha­ve valgt sku­e­spil­let frem for in­ge­ni­ør­til­væ­rel­sen tog han i 1957 til Stor­bri­tan­ni­en, hvor han blev in­d­rul­le­ret på Lon­don Aca­de­my of Mu­sic and Dra­ma­tic Art.

Han med­vir­ke­de i min­dre rol­ler i bri­tisk fi lm og TV, in­den han fi k sin før­ste store rolle i krigs­fi lmen ’ Det be­skid­te du­sin’ fra 1967. Sut­her­land pas­se­de fi nt ind i den bro­ge­de sam­ling sol­da­ter på selv­mord­s­mis­sion, der tal­te ti­dens store stjer­ner som Lee Mar­vin, Char­les Bron­son, Tel­ly Sa­va­las og Jo­hn Cas­sa­ve­tes, for at næv­ne et par styk­ker.

Po­pu­lær i Hol­lywood

’ Det be­skid­te du­sin’ blev et kæm­pe­hit, og Sut­her­land tog til Hol­lywood, hvor han hur­tigt fi k to store rol­ler i krigs­fi lm fra 1970. Hen­holds­vis som felt­kirur­gen ’ Hawkeye’ Pi­er­ce i Ro­bert Alt­mans kore­a­krigs­fi lm ’ M. A. S. H.’ og hip­pie- tank­fø­re­ren Od­dball i ’ Kel­lys hel­te’, der på man­ge må­der min­de­de om ’ Det be­skid­te du­sin’. Det gjor­de li­ge­le­des Sut­her­lands rol­ler – i beg­ge fi lm spil­le­de han en tem­me­lig sær ty­pe ( for at si­ge det mildt), og hans ka­rak­te­ri­sti­ske ud­se­en­de gjor­de ham da og­så me­re op­lagt til de skæ­ve rol­ler end til at spil­le første­el­sker.

Un­der ind­spil­nin­ger­ne til den ro­ste de­tek­tiv- fi lm ’ Klu­te’ ( 1971) ind­led­te Do­nald Sut­her­land et for­hold til den med­vir­ken­de Ja­ne Fon­da, og de to 68ere skab­te året eft er do­ku­men­tar­fi lmen ’ F. T. A.’, der kri­ti­se­re­de Viet­nam­kri­gen. Op gen­nem 1970er­ne hav­de Sut­her­land den ene suc­ces eft er den an­den. Blandt an­det den psy­ko­lo­gi­ske gyser ’ Rødt chok’ fra 1973, som der og­så er et af de mest sej­li­ve­de ryg­ter i fi lm­hi­sto­ri­en om­kring. Nem­lig at Do­nald Sut­her­land og Julie Chri­stie un­der ind­spil­nin­ger­ne af en se­xs­ce­ne i ’ Rødt chok’ rent fak­tisk hav­de sam­le­je. Op gen­nem 80er­ne og 90er­ne blev der lidt me­re stille om Sut­her­land, iro­nisk nok sam­ti­dig med at hans søn, Kie­fer Sut­her­land, hav­de sin før­ste stor­heds­tid.

De se­ne­re år er Do­nald Sut­her­land ble­vet et stærkt ikon hos den yn­gre ge­ne­ra­tion. Det skyl­des hans rolle som diktatoren Snow i de umå­de­ligt po­pu­læ­re ’ Hun­ger Ga­mes’- fi lm. Fjer­de af­snit får dansk pre­mi­e­re til novem­ber.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Do­nald Sut­her­land fyl­der 80 år, men det lyk­kes ham sta­dig at ma­ni­feste­re sig som en sær­de­les po­pu­lær sku­e­spil­ler. Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.