Hæv­nen er sød

BT - - TV - ACTIONT­HRIL­LER 007: 30 11: 30 18: 20 09: 35 15: 00 16: 45 13: 30 21: 00 22: 50 02: 00- 05: 25 19: 40

Mester­ty - ven Char­lie ud­fø­rer spek­taku­læ­re kup sam­men med sin ban­de, der bl. a. be­står af pen­ge­skabs­spe­ci­a­li­sten Jo­hn og eft er­ret­nings­man­den Ste­ve. De stjæ­ler et pen­ge­skab, som in­de­hol­der guld­bar­rer til en vær­di af 35 mil­li­o­ner dol­lars. Kup­pet går, som det skal, men da ban­den mø­des eft er ve­lud­ført udåd, bli­ver de for­rå­dt af Ste­ve, der myr­der Jo­hn og stik­ker af med guld­bar­rer­ne! Char­lie la­der sig dog ik­ke slå ud - han op­sø­ger Jo­hns smuk­ke dat­ter, Stel­la, der og­så er pen­ge­skab­s­eks­pert. Hun ar­bej­der dog på den rig­ti­ge si­de af lo- ven, men det lyk­kes al­li­ge­vel Char­lie at over­ta­le hen­de til at over­ta­ge hen­des fars plads i ban­den. For de­res næ­ste kup går ud på at stjæ­le guld­bar­rer­ne tilbage fra Ste­ve - og det gi­ver jo Stel­la mu­lig­hed for at få hævn over man­den, der myr­de­de hen­des far. Char­lie, Stel­la og re- sten af ban­den fi nder ud af, at Ste­ve be­fi nder sig i Los An­ge­les, hvor han har købt en kæm­pe villa. Ban­den kan ik­ke stjæ­le gul­det fra hu­set,

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion: da det er ind­brud­s­sik­kert, men da de op­da­ger at Ste­ve vil fl yt­te ty ve­koster­ne, får de al­li­ge­vel en mu­lig­hed for at få gul­det tilbage. ( TV 2 Zulu)

( T) El­le­ve i Las Ve­gas. Ame­ri­kansk kri­mi­ko­me­die fra 1960. 4 for Te­xas. Ame­ri­kansk wester­n­ko­me­die fra 1963.

( T) Lust for Li­fe. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1956. Bru­dens far. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1950. ( T) Søn­dag i New York. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1963. Apa­chedræ­ber­ne. Ame­ri­kansk western fra 1968.

Sæt dam­pen op. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1940. Kon­gens ty­vek­nægt. Ame­ri­kansk dra­ma fra 1955. Van Hor­nes blo­di­ge vej. Ame­ri­kansk western fra 1972. ( T) Ry­ans dat­ter. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1970. Nat- tv.

Mark Wa­hl­berg som mester­ty ven Char­lie Cro­ker og Char­lize Theron som Stel­la Brid­ger i den ame­ri­kan­ske actiont­hril­ler ” The Ita­li­an Job” fra 2003. Fo­to: TV 2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.