MASSEØDELÆGGE

Chris Froo­me send­te kon­kur­ren­ter­ne til tæl­ling al­le­re­de på før­ste dag i Py­re­næ­er­ne og su­ge­de spæn­din­gen ud af lø­bet som et rov­dyr i blod­rus

BT - - SPORTEN - PY- HA- RENÆERNE

Det min­de­de lidt om 1999 og Lan­ce Arm­strongs an­greb på eta­pen til Se­stri­e­re. Et af dem, der kom­mer som kul­mi­na­tio­nen på en læn­ge­re­va­ren­de ud­skil­ning, og hvor che­fen selv ta­ger over og eli­mi­ne­rer den sid­ste rest af mod­stand­s­kraft.

Cy­kel­løb kan væ­re li­ge så rø­ren­de sim­pelt, som det kan væ­re kom­plekst og kræ­ven­de. Team Sky og Chris Froo­me fik det til at se næ­sten lat­ter­væk­ken­de nemt ud ef­ter et ni da­ge langt til­løb, der hav­de bragt man­den i gult til fo­den af Py­re­næ­er­ne.

Her blev Tour de Fran­ce af­gjort ef­ter en ma­ge­løs mas­seø­de­læg­gel­se af man­den i gult. Som i en blod­rus, hvor de 12 se­kun­ders mi­nus, den ame­ri­kan­ske Tejay van Gar­de­ren selv­til­lids­fuldt hav­de klik­ket i pe­da­ler­ne med ved star­ten i Tar­bes, vok­se­de til li­ge knap tre mi­nut­ter, mens Al­ber­to Con­ta­dor, Vin­cen­zo Ni­ba­li og Nairo Qu­in­ta­na blev kørt de­mora­li­se­ren­de langt ud af tav­len.

Spæn­den­de blev det al­drig. Og nok er der no­get stor­slå­et over at se lø­bets stær­ke­ste mand kom­me først op ad så gu­des­mukt et bjerg som La Pi­er­re Saint- Martin ak­kom­pag­ne­ret af den dun­ken­de he­li­kop­ter­lyd. Men for­tæl­lin­gen om Froo­mes fa­bel­ag­ti­ge færd kan ik­ke skri­ves uden at se på tab­stal­le­ne og de mænd, der blev til mus over en dræ­ber­di­stan­ce på li­ge godt 15 km.

» Jeg er ik­ke en­gang lil­le­bror til ham, der vandt lø­bet sid­ste år, « kon­sta­te­re­de ti­tel­for­sva­rer Vin­cen­zo Ni­ba­li, som var et af de før­ste of­re for det op­skru­e­de tem­po helt i front.

Forl­or­ne for­håb­nin­ger

Jo­aquim Rod­ri­gu­ez var en an­den. Og den nor­malt så ele­gan­te spa­ni­er trå­d­te så fir­kan­tet som en mod­løs mo­tio­nist på de sid­ste 150 me­ter, da han kom ind i den bro­ge­de flok af bri­ste­de il­lu­sio­ner og forl­or­ne for­håb­nin­ger.

Dem var der man­ge af. Fransk­mæn­de­ne sag­de adi­eu til ryt­te­re som sid­ste års po­di­e­ta­ge­re Thi­baut Pi­not og Je­an- Chri­stop­he Pe­raud. Og på Asta­na of­re­de man det me­ste af hol­det på Vin­cen­zo Ni­ba­lis al­ter, in­den Jakob Fuglsang fik lov at bræn­de de sid­ste watt af for trods alt at væ­re i nær­he­den af top 10. Der var ik­ke man­ge med ret me­get tilbage på kamp­mora­lens kon­to, da det he­le var over­stå­et.

Det var bag­si­den af Team Skys do­mi­nans. For nok var det Mo­vistar, der an­ført af den lum­ske vi­ce- kap­ta­jn Alejan­dro Val­ver­de for­søg­te at sæt­te Chris Froo­me un­der pres med tem­poskift og et ski­nan­greb ot­te km fra mål.

Con­ta­dors de­struk­tion

Den tak­tik kun­ne ha­ve gi­vet po­te for tre år si­den, da Team Skys fo­re­truk­ne kør­sel var en kal­ku­le­ret, kon­stant kvær­nen­de ka­den­ce. I 2015- inkar­na­tio­nen af hol­det er der fle­re stren­ge at spil­le på. Helt ef­ter bo­gen blev det ad­ju­dant Ri­chie Porte, som hvæs­se­de den store klin­ge og for­ce­re­de i et kraft­fuldt hug, der en­de­gyl­digt de­stru­e­re­de Al­ber­to Con­ta­dors drøm om at vin­de bå­de Giro d’Ita­lia og Tour de Fran­ce sam­me år.

» Det var kør­sel li­ge ef­ter læ­re­bo­gen, og jeg kun­ne ik­ke tro det, da jeg bad dren­ge­ne om at skrue tem­po­et lidt op og hør­te, hvor­dan store nav­ne blev drop­pet en ef­ter en. Jeg er vildt glad for at kun­ne gø­re ar­bej­det fær­dig for dem, « er­klæ­re­de Froo­me på den ob­liga­to­ri­ske pres­se­kon­fe­ren­ce.

Håb og tro

Nairo Qu­in­ta­na for­søg­te at gå ef­ter Chris Froo­me, men og­så den co­lom­bi­an­ske kla­trer måt­te san­de, at den uor­to­dok­se ke­ny­a­ner kø­rer som et væ­sen fra en an­den pla­net og kon­cen­tre­re­de sig me­re om sit baks­pejl end på en ho­ri­sont, hvor der ind­til i går sta­dig var et håb og en tro på at kun­ne stry­ge helt til tops i ver­dens stør­ste cy­kel­løb.

Med mas­ser af as­falt tilbage in­den slut­desti­na­tion Pa­ris skal man ta­ge de for­nød­ne for­be­hold ved at ud­rå­be Chris Froo­me til ny Tour­kon­ge. Men for­be­hol­de­ne er mi­krosko­pisk små. Op­vis­nin­gen på La Pi­er­re- Saint- Martin var i en ka­li­ber så sjæl­den, at man på det nær­me­ste kun­ne hø­re alarm­klok­ker­ne rin­ge i takt med klok­ker­ne på den gi­gan­ti­ske få­re­flok, der pas­se­re­de for­bi må­l­om­rå­det, læn­ge ef­ter de sid­ste ryt­te­re hav­de for­ladt val­plad­sen.

Det var sik­kert ba­re en til­fæl­dig­hed. Li­ge­som min­det om Arm­strong og Se­stri­e­re i 1999. For­stå det, hvem der kan.

ONS­DAG 15. JULI 2015

Chris Froo­me la­der sig hyl­de på præ­miepo­di­et ef­ter sin mas­seø­de­læg­gen­de magt­de­mon­stra­tion på 10. eta­pe.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.