FROO­ME SOM ET

» Jeg har gjort alt for at be­vi­se, at jeg er ren, « si­ger Chris Froo­me, ef­ter at en læk­ket vi­deo får kri­ti­ker­ne frem

BT - - SPORTEN - WATT ER ME­NIN­GEN Las­se Vø­ge lavg@ sporten. dk Lars B. Jør­gen­sen

lbj@ sporten. dk

Li­ge ind­til Chris Froo­me ved 16- ti­den tog på himmelfart og kva­ste Tour­kon­kur­ren­te­re­ne på Py­re­næ­er­nes før­ste bjerg, La Pi­er­re- Saint- Martin, hav­de Sky- kap­ta­j­nen fak­tisk gang i en ret dår­lig dag i går.

En in­tern Sky- vi­deo, der vi­ste Froo­mes fy­si­o­lo­gi­ske da­ta un­der Tour- tri­um­fen på Mont Ven­toux i 2013, be­gynd­te fra mor­genstun­den at fl­o­re­re viralt. Her kun­ne al­le få et sjæl­dent ind­blik i sel­ve mo­to­ren på Froo­me, og det fik straks skep­ti­ke­re af den ke­ny­ansk­fød­te bri­te til at stille spørgs­mål om urent trav.

Hvor­for var der ik­ke en di­rek­te sam­men­hæng mel­lem hans puls og an­tal­let af watt, han trå­d­te? Og hvor­dan var han i stand til at an­gri­be, når han al­le­re­de var på sin maks­puls?

Sky var hur­tig til at re­a­ge­re på vi­deo­en. Men ik­ke til at be­sva­re de skep­ti­ske spørgs­mål. Hol­dets ma­na­ger, Sir Da­ve Brails­ford, ra­se­de i ste­det over, at vi­deo­en var ble­vet læk­ket – da Froo­mes kon­kur­ren­ter kun­ne bru­ge oplys­nin­ger­ne tak­tisk.

Ad­vo­ka­ter på sa­gen

» Vi har sat ad­vo­ka­ter på sa­gen, for vi tror, at der er no­gen, der har ha­ck­et hans da­ta. Jeg har ik­ke lyst til at si­ge, hvem jeg tror, det er, men moralsk set kan du ik­ke be­skyl­de no­gen for at ta­ge do­ping, når du selv sny­der ( stjæ­ler/ ha­ck­er, red.), « lød det lidt kryp­tisk fra Brails­ford til The Te­le­graph.

Da he­le Tour- pres­sen ef­ter eta­pen gen­tag­ne gan­ge spurg­te til den læk­ke­de vi­deo, for­blev Chris Froo­me ro­lig – selv om han ik­ke lag­de Las­se Vø­ge

Jour­na­list lavg@ sporten. dk

@ Las­seV­ge

ONS­DAG 15. JULI 2015 Nils Meilvang

Fo­to­graf meil@ bt. dk @ nils­meilvang

Da­gen be­gynd­te dår­ligt for Chris Froo­me på grund af den læk­ke­de vi­deo, men til sidst kva­ste den ke­ny­ansk­fød­te bri­te kon­kur­ren­ter­ne. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.