’’

BT - - SPORTEN - Car­sten Jeppesen, Skys tek­ni­ske di­rek­tør

Chris Froo­me er en fan­ta­stisk at­let med en fre­aky fy­si­o­lo­gi. Det er der­for han er, hvor han er

skjul på, at han var ir­ri­te­ret over bal­la­den.

» Hvad har jeg ef­ter­hån­den ik­ke gjort for at be­vi­se, at jeg er ren? Jeg har ihær­digt prø­vet at væ­re tals­mand for en ren cy­kel­sport. Jeg er kom­met med for­slag om nat­te­test til cyk­lin­gens øver­ste myn­dig­he­der. Jeg har ad­vo­ke­ret for, at der ik­ke bli­ver fo­re­ta­get nok test. Hvad me­re kan en ryt­ter gø­re, « spurg­te han kon­tant.

» Jeg for­står godt, hvor je­res spørgs­mål kom­mer fra. Jeg ken­der godt cyk­lin­gens hi­sto­rie. Men der skal og­så væ­re et vist ni­veau af respekt. Jeg har ar­bej­det me­get hårdt for at nå her­til. «

Of­fer for lo­gik

David Walsh, le­gen­da­risk irsk Sun­day Ti­mes- jour­na­list, er ik­ke i tvivl om, at Chris Froo­me li­ge nu er et of­fer for den lo­gik, der præ­ger cy­kel­spor­ten ef­ter en år­ræk­ke med hel­te, der vi­ste sig at ha­ve mør­ke hem­me­lig­he­der.

» Når du er på top­pen, vil folk stille spørgs­mål om din ka­rak­ter. Det er he­le ar­ven fra Arm­strong- æra­en. Al­le tviv­ler på al­le, « for­tæl­ler David Walsh, der og­så går for at væ­re ’ man­den, der fæl­de­de Lan­ce Arm­strong’.

Ire­ren un­der­stre­ger, at han har svært ved at gen­nem­skue, hvor­for man skal væ­re mi­stroisk over for den da­ta, der strøm­mer ud af Froo­me i den læk­ke­de vi­deo.

» Mit pro­blem er, at no­gen si­ger, at det er na­tur­ligt at kø­re 10 km ved 390 watt, og at det er una­tur­ligt at kø­re 10 km ved 400 watt. Hvem af­gør, hvor linj­en går? Det går ud over græn­ser­ne for min in­tel­li­gens. «

» Når jeg kig­ger kri­tisk på Chris Froo­me, kig­ger jeg ef­ter an­dre ting end da­ta. Jeg prø­ver at spør­ge folk, der har ar­bej­det med ham, om de har set no­get. Kom no­gen til hans ho­tel? Ske­te der no­get un­der­ligt? Det er min til­gang til det. Da folk for­tal­te mig om Arm­strongs da­ta, for­stod jeg ik­ke, hvad jeg skul­le bru­ge det til. Men jeg for­stod det, da en af hans as­si­sten­ter sag­de, at ’ jeg tog til Spa­ni­en den af­ten for at hen­te do­ping­pro­duk­ter til Lan­ce’, « ly­der det fra David Walsh.

Ek­stra­or­di­nær

Skys tek­ni­ske di­rek­tør, Car­sten Jeppesen, me­ner, at Froo­me og­så li­der un­der, at det stær­ke bri­ti­ske hold man­ge ste­der – her­i­blandt Dan­mark – bli­ver set på med ne­ga­ti­ve bril­ler.

» Dan­mark er et Tin­kof­fSaxo- land, hvor man er me­get an­ti- Sky. Så­dan er det. Me­di­er­ne er ge­ne­relt og­så me­get Saxo- far­ve­de, hvil­ket er fair nok med den bag­grund og de dan­ske rød­der, hol­det har, « si­ger Car­sten Jeppesen, der me­ner, at da­ta­er­ne i den læk­ke­de vi­deo er et ud­tryk for en helt ek­stra­or­di­nær sport­s­mand.

» Chris Froo­me er en fan­ta­stisk at­let med en fre­aky fy­si­o­lo­gi. Det er der­for, han er, hvor han er. Han vil­le ha­ve væ­ret god, uan­set om han hav­de væ­ret lø­ber el­ler svøm­mer. «

30- åri­ge Chris Froo­me fø­rer Tour de Fran­ce med to mi­nut­ter og 52 se­kun­der ned til Tejay van Gar­de­ren. Der re­ste­rer 11 etaper.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.