Pas på med at døm­me

BT - - SPORTEN -

VUR­DE­RING

Ja­cob Staehelin

Det gi­ver ik­ke me­ning at be­skyl­de Chris Froo­me for do­ping ud fra den vi­deo, der blev læk­ket sent mandag af­ten, ly­der det fra to eks­per­ter. Mor­ten Ben­ne­kou, der er land­stræ­ner for U23- ryt­ter­ne, vil hver­ken fri­ken­de el­ler be­skyl­de den før­en­de ryt­ter for do­ping, men det til­gæn­ge­li­ge ma­te­ri­a­le er util­stræk­ke­ligt, me­ner han.

» For det før­ste kan man si­ge, at Chris Froo­me jo i sig selv ik­ke er nor­mal, hvil­ket gør det uak­tu­elt at ta­le om nor­ma­le vær­di­er. Han fø­rer jo Tour de Fran­ce og er ver­dens bed­ste eta­pe­løbs­ryt­ter, hvil­ket i sig selv er unor­malt. Men jeg kan si­ge, at det er sinds­sygt svært at vur­de­re, om no­gen er dopet ud fra watt- tal. Nog­le af mi­ne ryt­te­re kan godt præ­ste­re de tal, Chris Froo­me le­ve­rer, hvis man skal tro på Skys op­lys­nin­ger. Men det er no­get an­det at la­ve de tal i an­den el­ler tred­je uge i Tou­ren – og ef­ter en lang eta­pe, « si­ger Mor­ten Ben­ne­kou.

» Jeg vil der­for væ­re me­get forsigtig med at døm­me Froo­me, « si­ger han.

St­ef­fen Sin­ning, der er for­sker ved In­sti­tut for Kli­nisk Me­di­cin på Aar­hus Uni­ver­si­tet, me­ner hel­ler ik­ke, at det er mu­ligt at be­skyl­de den før­en­de ryt­ter for urent trav ud fra watt­tal.

» Det van­ske­li­ge ved græn­ser for fy­sisk for­må­en er, hvem der skal af­gø­re, hvor græn­sen er. Det vil al­tid væ­re en sub­jek­tiv vur­de­ring, så der­for er det ik­ke en vi­den­skab, « si­ger han og på­pe­ger, at man ta­ger ud­gangs­punkt i top­træ­ne­de men­ne­sker.

» Fy­si­o­lo­gisk kan man ik­ke si­ge, hvor den men­ne­ske­li­ge græn­se er. Et esti­mat vil al­tid kun væ­re et esti­mat, for­di det i prak­sis ik­ke er mu­ligt at la­ve et stu­die, der skul­le be­vi­se, hvor græn­sen er. Det vil­le jo kræ­ve, at man un­der­sø­ger en ryt­ter, der al­tid har væ­ret ren, og som en­der med at bli­ve den bed­ste i ver­den. Så ud fra et vi­den­ska­be­ligt syns­punkt skal man pas­se på med at tol­ke for me­get på watt- tal ale­ne, for­di man ik­ke ar­bej­der med en græn­se, der er fun­det ud fra fy­si­ske stu­di­er, « si­ger St­ef­fen Sin­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.