Kom­men­tar Den gu­le trø­je i den grå zo­ne

BT - - SPOR­TEN -

DA LEG­EN­DEN ED­DY Merckx var på top­pen og do­mi­ne­re­de cy­kel­spor­ten på et ni­veau, in­gen før el­ler si­den har væ­ret i nær­he­den af, blev hans su­veræ­ne kør­sel eft er en episk bjer­ge­ta­pe be­teg­net som en mas­sa­kre, hvor bel­gi­e­ren skød med skar­pt og ud­ra­de­re­de si­ne mod­stan­de­re fra al­le vink­ler.

Det var i en tid, hvor den slags var en ufor­be­hol­den ros. Merckx var halvt men­ne­ske, halvt cy­kel, som det hed­der i Wil­li­am Fo­t­he­ring­hams bi­o­gra­fi . Og ver­den var i be­gyn­del­sen af 1970er­ne sta­dig blåø­jet nok til at tro. Ik­ke ba­re på det bed­ste i men­ne­sker, men på at men­ne­sket og­så kun­ne stræ­be eft er og nå det over­na­tur­li­ge.

De se­ne­ste års cy­kel­sport har få­et mas­ser af il­lu­sio­ner til at bri­ste. Fra Bjar­ne Ri­is over su­per­s­kur­ken Arm­strong til ty­per som Floyd Lan­dis, Bern­hard Ko­hl og Mi­cha­el Ras­mus­sen og alt for man­ge an­dre, har vi lært lek­tien om, at æs­ler kan for­vand­les til væd­de­løbs­he­ste. At det, der ser ud til at væ­re for godt til at væ­re sandt, og­så kan væ­re net­op det.

Jeg blev over Twit­ter spurgt, om hvor­vidt jeg vil­le tro på Chris Froo­mes præ­sta­tion på den før­ste sto­re bjer­ge­ta­pe i Py­re­næ­er­ne. Uan­set ud­fal­det af hans urin- og blod­prø­ve. DET ER EN af­grunds­dyb skep­sis. Ik­ke svær at for­stå på bag­grund af de se­ne­ste 20 års do­ping­hi­sto­rik. Og det er en ret sør­ge­lig kon­sta­te­ring, at vi end ik­ke kan sto­le på det ko­los­salt be­ko­ste­li­ge kon­tro­lap­pa­rat, an­tido­pingor­ga­ni­sa­tio­ner­ne har sat i ver­den for bå­de at be­skyt­te de re­ne at­le­ter og sik­re en me­re tro­vær­dig sport uden bi­o­ke­misk kon­kur­ren­ce­forvrid­ning.

En om­vendt skep­ti­ker som den an­se­te Sun­day Ti­mes- jour­na­list og for­fat­ter David Walsh er nu rej­sen­de med det syns­punkt, at Chris Froo­me ik­ke har fi fl et med no­get. Walsh har skre­vet Chris Froo­mes bi­o­gra­fi ’ The Climb’ og væ­ret tæt på den ke­ny­ansk­fød­te Tour- vin­der fra 2013.

Det er ik­ke en ga­ran­ti for no­get. Men det er ik­ke let at la­de tviv­len kom­me Froo­me til go­de hel­ler. SOM GÅRS­DA­GENS SKRÆM­MEN­DE stær­ke eta­pe­vin­der sag­de det, har han bak­ket op om de nat­te­test, der kan snæv­re vin­du­et for brug af det po­ten­te blod­præ­pa­rat EPO ned. Froo­me har og­så spurgt om, hvor­for han ik­ke bli­ver te­stet oft ere un­der høj­de­træ­nings­lejr på Te­ne­ri­fe. Og han har in­si­ste­ret på, at hi­sto­ri­en vil hol­de hans sti ren.

Jeg er ik­ke ky­nisk nok til helt at ig­no­re­re den slags. Ik­ke helt. Og jeg vil nø­digt rå­be i kor med for­kvak­le­de kon­spira­tions­te­o­re­ti­ke­re el­ler den mest uop­ly­ste og bed­re­vi­den­de bo­de­ga- lo­gik, der hu­se­rer selv blandt dan­ne­de men­ne­sker på de so­ci­a­le me­di­er.

Tour de Fran­ce er høj­sæ­son for stu­di­er af de watt- tal, der præ­ste­res på de sto­re bjer­ge­ta­per. Og­så her skal man for­stå at sor­te­re skid­tet fra.

Den syd­afri­kan­ske for­sker Ross Tuck­er fra Sci­en­ce of Sport le­ve­rer nog­le af de skar­pe­ste ana­ly­ser. Han nå­ed efrem til, at Froo­me trå­d­te med 6,1 w/ kg over 42 mi­nut­ter på op­stig­nin­gen til Pi­er­re- St. Mar­tin i går. Et me­get højt tal, hvis el­lers al­le fak­to­rer pas­ser. Men gør de det - el­ler er Chris Froo­me ba­re det unik­ke fy­si­ske uni­kum, vi og­så el­sker sport for?

Be­dømt ud fra øjet, der så, var den gu­le trø­je i den grå zo­ne, hvad det an­går. Og den dis­kus­sion kom­mer nok til at va­re et par uger el­ler me­re.

ONS­DAG 15. JULI 2015

Chris Froo­me kør­te i går fra al­le kon­kur­ren­ter­ne, og hvor det i Ed­dy Merckx’ tid var ble­vet be­un­dret, bli­ver det nu mødt med skep­sis. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.