Nu hed­der bos­sen Fuglsang

Ef­ter Vin­cen­zo Ni­ba­lis ned­t­ur har sport­s­che­fen æn­dret Tour- pla­ner­ne

BT - - SPORTEN - TRONSKIF­TE Ja­cob Staehelin jst@ sporten. dk

Det kræ­ve­de kun et halvt bjerg, før Ale­xan­dre Vi­nokou­rov de­gra­de­re­de Vin­cen­zo Ni­ba­li og for­frem­me­de Jakob Fuglsang. Læn­ge­re tid skul­le Asta­na­bos­sen ik­ke bru­ge på at se, at drøm­men om en gen­ta­gel­se af sid­ste års Tour- sejr var en død sild for det ita­li­en­ske håb.

» Jeg sag­de al­le­re­de tid­ligt på stig­ni­gen, at hvis Jakob hav­de no­get at kø­re med, så skul­le han gø­re det, « sag­de Ale­xan­dre Vi­nokou­rov ef­ter eta­pen.

Og det på trods af, at Jakob Fuglsang i al­le for­be­re­del­ser har væ­ret ud­set som vig­tig­ste hjæl­pe­ryt­ter for Vin­cen­zo Ni­ba­li.

» Så hvor­for ik­ke kap­ta­jn. Nu må vi få det bed­ste ud af Jakob. Han vi­ste i dag, at han er i god form, « sag­de Ale­xan­dre Vi­nokou­rov.

» Plan A er vist død nu, « lød det da og­så fra Jakob Fuglsang, der kom i mål me­re end et mi­nut før sin de­tro­ni­se­re­de kap­ta­jn.

I den sam­le­de stil­ling er dan­ske­ren knap to mi­nut­ter ef­ter Ni­ba­li, men vur­de­rin­gen fra Asta­na er, at ned­t­u­ren først li­ge er be­gyndt for sid­ste års vin­der.

Jakob Fuglsang me­ner da og­så, at der re­elt var ta­le om et psy­ko­lo­gisk sam­men­brud for Vin­cen­zo Ni­ba­li.

» Jeg prø­ve­de at si­ge til ham, at han skul­le bi­de tæn­der­ne sam­men, men jeg tror, at han men­talt gav op. Det blev et men­talt knæk for ham, at han kun­ne se så man­ge sid­de for­an sig, og så tror jeg, han slog fra op­pe i ho­ve­d­et, « sag­de Jakob Fuglsang, da han stod sve­den­de for­an hold­bus­sen.

Ir­ri­te­ret Fuglsang

» Jeg hav­de hel­ler ik­ke fo­re­stil­let mig, at så man­ge af fa­vo­rit­ter­ne sat­te så me­get til. «

Med en placering som num­mer 13 - knap ni mi­nut­ter ef­ter Chris Froo­me, vir­ker det nu op­lagt at jag­te eta­pe­sej­re for den dan­ske kla­tre­spe­ci­a­list.

» Vi må se, hvad der kom­mer til at ske. Om det er mig, der er kap­ta­jn, el­ler om vi er et hold på ot­te ryt­te­re, der hver især skal jag­te lyk­ken, « sag­de Jakob Fuglsang, der ik­ke kun­ne la­de væ­re med at væ­re bit­ter over det ma­gre ud­byt­te, der kom ud af må­ne­ders for­be­re­del­se frem mod Tour de Fran­ce.

» Jeg er skuf­fet over det her. Det er ir­ri­te­ren­de, « sag­de han.

Jakob Fuglsang kør­te fra sin hold­kam­me­rat Vin­cen­zo Ni­ba­li og ser nu ud til at over­ta­ge kap­ta­jn­rol­len fra ita­li­e­ne­ren, der vandt Tour de Fran­ce sid­ste år. Fo­to: Nils Meilvang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.