ALT FOR SMALT

Det dan­ske mester­hold fra FCM var kun et mål bed­re end Gi­bral­tar­lil­le­put i Champions League- kva­li­fi ka­tio­nen trods hjem­me­ba­ne­for­del

BT - - SPORTEN - Fo­to: Claus Fi­sker

CHAMPIONS LEAGUE- KVAL, 1. KAMP

Der var of­fi ci­el de­but til Kian Hansen og Da­ni­el Roy­er, mens den nyud­nævn­te ch­eft ræ­ner, Jess Thorup, stod på si­de­linj­en.

FC Midtjylland valg­te til gen­gæld at star­te med pro­fi ler som Pio­ne Si­sto, Pet­ter An­der­s­son og Martin Pu­sic på bæn­ken, og det var i den grad no­get, der kun­ne ses på spil­let.

På pa­pi­ret skul­le de dan­ske me­stre ger­ne væ­re Lin­coln Red Imps over­leg­ne, men i før­ste halv­leg blev der al­li­ge­vel ty­et til lange bol­de op mod Mor­ten Dun­can Ras­mus­sen. Selv­om den dan­ske an­gri­ber vandt de fl este af si­ne luft du­el­ler og fi k sendt bol­den i dyb­den, var det ik­ke det store pro­blem for ude­hol­det at hol­de chan­cer­ne på et mini­mum.

Og an­gri­be­ren var hel­ler ik­ke til­freds med den smal­le sejr eft er kam­pen.

» Vi skul­le ha­ve vun­det stør­re i ti­me, lyk­ke­des det en­de­lig for FCM at få åb­net målscor­in­gen. Her blev det for før­ste gang rig­tig ud­stil­let, at fod­bold fra Gi­bral­tar ik­ke er no­get at rå­be hur­ra for. En fl ad bold blev sendt op i fød­der­ne på Mor­ten Dun­can, der med ryg­gen til mål vend­te rundt med bol­den og fuld­stæn­dig sat­te Lin­coln- for­sva­re­ren. Helt ale­ne med må­l­man­den svig­te­de an­gri­be­ren ik­ke, og så var FCM i front.

Glimt­vis for­bed­ring

Ti mi­nut­ter in­de i an­den halv­leg blev Si­sto og An­der­s­son sendt på ba­nen, og det kan man næp­pe kal­de en svæk­kel­se. Der skul­le da hel­ler ik­ke gå me­re end et par mi­nut­ter, før Si­sto kom tæt på, men hans fl ade skud røg tæt for­bi den ene op­stan­der.

Si­sto fort­sat­te med at vi­se glimt af, hvor­for han er klub­bens helt store salgsob­jekt, blandt an­det med en fræk løft et bold hen over Lin­coln­bag­kæ­den, hvor Tim Sparv dog på in­gen må­de kun­ne fuld­fø­re det go­de op­læg.

Det over­ord­ne­de bil­le­de var alt i alt trist, og FC Midtjylland lig­ne­de ik­ke just et hold, der er klar til at spar­ke Su­per­liga­en i gang, når de mø­der lo­kal­ri­va­ler­ne fra Vi­borg på lør­dag.

Det blev ved den ene scor­ing, hvor­for FC Midtjylland må rej­se til Gi­bral­tar i næ­ste uge med den smal­lest mu­li­ge fø­ring i ba­ga­gen.

» Det er ik­ke for me­get at si­ge, at det var skuff en­de. Jeg sy­nes, vi kun­ne ha­ve gjort det bed­re. Det er for dår­ligt, at så­dan et hold kan ska­be så­dan nog­le chan­cer mod os. Vi vin­der kam­pen 1- 0, og det er bed­re end in­gen­ting, men vi skal selv­føl­ge­lig vin­de kam­pen stør­re, « men­te Erik Svi­at­chen­ko, der var en af FC Midtjyl­lands bed­re spil­le­re.

FCMs Pio­ne Si­sto ta­ger sig til ho­ve­d­et i kam­pen mod Lin­coln Red Imps fra Gi­bral­tar. Med god grund for en 1- 0- sejr er for lidt hjem­me mod så­dan en lil­le­put.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.