UD­LAN­DET LU­RER PÅ U21- PRO­FIL

AaB for­ven­ter salg af Ni­co­laj Thom­sen ef­ter god EM- ind­sats

BT - - SPORTEN - EF­TER­S­PURGT Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk mi­cd@ sporten. dk

ONS­DAG 15. JULI 2015

Mi­chel Wik­kel­sø David­sen I be­gyn­del­sen af ju­ni var den dan­ske U21- lands­holds­spil­ler Ni­co­laj Thom­sen snub­len­de tæt på at skif­te fra AaB til Nan­tes i den fran­ske Li­gue 1, men et næ­sten blindt øje brem­se­de i sid­ste øje­blik af­ta­len.

Men en god U21- slut­run­de for Thom­sen, der var en af få spil­le­re, der fi­gu­re­re­de i samt­li­ge kam­pe, gør, at den un­ge midt­ba­ne­spil­ler al­li­ge­vel kan få op­fyldt drøm­men om et skif­te til ud­lan­det.

En lil­le hånd­fuld fran­ske Li­gue 1- klub­ber og en­gel­ske klub­ber fra den næst­bed­ste ræk­ke har iføl­ge BTs op­lys­nin­ger for­hørt sig på Thom­sen, og sport­s­chef i AaB, Al­lan Gaar­de, reg­ner da og­så med, at Thom­sen sen­des vi­de­re i det­te trans­fer­vin­due.

» Det har he­le ti­den væ­ret en del af vo­res plan, at Ni­co­laj skul­le af sted. Og det er lo­gisk, at det bli­ver i det­te vin­due. Der er man­ge in­ter­es­se­re­de klub­ber, men end­nu har vi ik­ke mod­ta­get no­gen kon­kre­te bud på ham. «

Først om nog­le uger

Fle­re me­di­er har si­den det kik­se­de skif­te til Nan­tes be­ret­tet om in­ter­es­se fra li­ge­le­des fran­ske Guingamp, der i for­vej­en har fle­re dan­ske spil­le­re i fol­den. Al­lan Gaar­de vil ik­ke af­vi­se, at der skul­le væ­re in­ter­es­se. Dog for­tæl­ler han, at klub­ber­ne ik­ke har væ­ret i di­a­log om en af­ta­le om 22- åri­ge Thom­sen, der me­nes at ko­ste i om­eg­nen af 1,5 mil­li­o­ner eu­ro el­ler godt 10 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner. Der­for vil der og­så gå et sted mel­lem to og tre uger, før Thom­sen som for­ven­tet skif­ter klub, er­fa­rer BT.

Det har væ­ret småt med trans­ferak­ti­vi­tet i AaB, der til den nye sæ­son har skif­tet træ­ner fra Kent Ni­el­sen til Lars Søn­der­gaard. Kun Ni­ck­las He­le­ni­us, hvis lå­ne­af­ta­le fra Aston Villa er ble­vet per­ma­nent, og Tho­mas Ene­vold­sen er kom­met til. Og selv­om der ik­ke går trans­fer- tom­bo­la i den i AaB, føl­ger man mar­ke­det tæt. Og hå­ber på en en­kelt el­ler to nye spil­le­re se­ne­re i vin­du­et.

» Vi er ik­ke de­ci­de­ret tæt på at hen­te no­gen i øje­blik­ket. Men vi sid­der med over­vej­el­ser an­gå­en­de vo­res mid­ter­for­svar. Vi har jo solgt Ras­mus Thelan­der, men han har grun­det ska­der al­li­ge­vel ik­ke spil­let ret me­get det se­ne­ste hal­ve år. Det har gjort, at Kas­per Pe­der­sen og Jakob Blåb­jerg har få­et mu­lig­he­den og præ­ste­ret på et me­get højt ni­veau. Omvendt ved vi og­så, at vi er sår­ba­re med kun tre mid­ter­for­sva­re­re i trup­pen, så det kun­ne væ­re dér, vi hen­ter én ind, « for­tæl­ler Gaar­de, der og­så åb­ner for et køb af en kant­spil­ler, hvis den rig­ti­ge mu­lig­hed duk­ker op.

Lav trans­fer­pro­fil

El­lers er man fint til­freds med at hol­de lav pro­fil på trans­fer­mar­ke­det. Især når det gæl­der fle­re salg, ly­der det fra nord­jy­der­ne.

» Der er al­tid in­ter­es­se for vo­res un­ge spil­le­re, og det er der og­så den­ne som­mer, men jeg for­ven­ter ik­ke, at vi sælger ret me­get me­re end må­ske Ni­co­laj Thom­sen. Og det vil­le pas­se os godt. Jeg er gan­ske fortrøst­nings­fuld med vo­res nu­væ­ren­de trup, « si­ger Al­lan Gaar­de og til­fø­jer, at an­gri­be­ren Lukas Spal­vis og ba­ck­en Jakob Ahl­mann snart er spil­le­kla­re igen ef­ter lange ska­der.

» Det er li­ge­som at få to nye spil­le­re på hol­det. Så på den må­de er vi al­le­re­de for­stær­ket i for­hold til ef­ter­å­ret, « slut­ter sport­s­che­fen.

AaB har som nævnt sagt far­vel til Ras­mus Thelan­der, mens an­gri­be­ren An­ders K. Ja­cob­sen skif­ter til OB 1. ja­nu­ar, med­min­dre klub­ber­ne som for­ven­tet bli­ver eni­ge om at slip­pe skar­p­ret­te­ren over som­me­ren.

Ni­co­laj Thom­sen ( th.) lig­ner en mand, der er på vej væk fra AaB. Her ses han sam­men med Ale­xan­der Scholz un­der EM­slut­run­den i Tjek­ki­et i ju­ni. Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.