Skuf­fet Bendt­ner hå­ber på ny chan­ce i Wol­fsburg

BT - - SPORTEN - SER FREMAD Mi­chel Wik­kel­sø David­sen mi­cd@ sporten. dk

Ni­ck­las Bendt­ner er tilbage i Wol­fsburg ef­ter endt fe­rie, og nu ser den dan­ske lands­holds­an­gri­ber frem mod en sæ­son, hvor han er pi­sket til for al­vor at gø­re sit ind­t­og i Bun­des­liga­en.

Sid­ste år var han kun for al­vor i spil som re­ser­ve, når Bas Dost hav­de pro­ble­mer med at fin­de net­tet, og der­for er­ken­der Bendt­ner og­så, at det ik­ke var til­freds­stil­len­de.

» Selv­om jeg per­son­ligt var skuf­fet over min sid­ste sæ­son, er den næ­ste sæ­son me­get vig­tigt. Jeg gør alt for at over­be­vi­se træ­ne­ren om, at jeg skal spil­le hver kamp, og at han kan sto­le på mig. Vi kan ta­ge et stort skridt, « si­ger Bendt­ner til Bild.

Mens Bendt­ner bå­de grun­det ska­der og mang­len­de di­sci­plin og de­di­ka­tion til ti­der blev sendt helt uden for trup­pen, hav­de Wol­fsburg langt stør­re suc­ces. Det blev til bå­de sølv­me­dal­jer og en po­kal­tri­umf. Så­dan en sæ­son bli­ver svær at gø­re bed­re, når den stør­ste kon­kur­rent er Bay­ern Mün­chen. Men for­sø­get skal gø­res.

» Det bli­ver spæn­den­de at se, om vi kan præ­ste­re så­dan en sæ­son igen. Hvis vi kan, har vi og­så mu­lig­he­den for at ud­for­dre Bay­ern. Og­så selv­om de nok har det stær­ke­ste hold, « si­ger Bendt­ner.

Sat­ser på ny spil­lestil

Om Ni­ck­las Bendt­ner får en bed­re per­son­lig sæ­son den­ne gang, af­hæn­ger af fle­re ting. Wol­fsburg har hen­tet Max Kru­se til an­gre­bet, og det be­ty­der, at den dan­ske lands­holds­an­gri­ber li­ge nu lig­ner tred­je­val­get i front. Men træ­ner Die­ter Heck­ing har åb­net for en mu­lig­hed.

Han vil nem­lig mu­lig­vis spil­le med to an­gri­be­re i fle­re kam­pe i den kom­men­de sæ­son - til for­skel fra den fo­re­truk­ne op­stil­ling med kun en spids­an­gri­ber.

» Det kun­ne væ­re en god idé. Jeg tænk­te og­så på det i sid­ste sæ­son. For­di der må­ske var nog­le me­get li­ge kam­pe, hvor det var en mu­lig­hed. Vi har hol­det til det, « ly­der det fra Bendt­ner.

Ni­ck­las Bendt­ner hå­ber på me­re spil­le­tid i den­ne sæ­son. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.