Ef­ter­for­sker grove trus­ler mod Ster­ling og dat­ter

BT - - SPORTEN - CHI­KA­NE Ja­nus Mulvad jamu@ sporten. dk

Den 20- åri­ge Ra­he­em Ster­ling er på tær­s­k­len til at bli­ve en af ver­dens dy­re­ste fod­bold­spil­le­re no­gen­sin­de. Et skif­te ik­ke al­le Liverpool- til­hæn­ge­re lov­pri­ser.

Den hur­ti­ge kant­spil­ler for­ven­tes at bli­ve præ­sen­te­ret i Man­che­ster Ci­ty in­den for kort tid, hvor han skif­ter til for cir­ka en halv mil­li­ard dan­ske kro­ner.

Men selv­om drøm­meskif­tet er på plads, og Ster­ling de næ­ste fem år kan se frem til en ugent­lig løn­check på to mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, er det ik­ke alt, der er fryd og gam­men.

Skif­tet har så­le­des få­et nog­le Liverpool- fans så langt op i det rø­de felt, at po­li­ti­et i Liverpool nu be­kræf­ter, at de er i gang med en efterforskning af fle­re tru­en­de be­ske­der ret­tet mod Ster­ling - og hans blot tre­åri­ge dat­ter.

Overalt på de so­ci­a­le me­di­er bli­ver stjer­nen kri­ti­se­ret og dril­let, men især nog­le bru­ge­re på Twit­ter går skrid­tet vi­de­re. Et af ek­semp­ler­ne er Iføl­ge Daily Te­le­graph den­ne trus­sel, som en bru­ger har skre­vet:

» Jeg har tænkt mig at ja­ge din dat­ter og lå­se hen­de in­de, din fuck­ing ni****! At for­rå­de min klub for pen­ge, ty­pisk fuck­ing b*****! «

Og det var langt fra det ene­ste ek­sem­pel på us­ma­ge­li­ge yt­rin­ger mod Ster­ling, der har ja­mai­can­ske rød­der. Mandag af­ten for­tal­te po­li­ti­et til lo­ka­la­vi­sen Liverpool Echo, at en sag nu er åb­net:

» Sproget i dis­se twe­ets er af­sky­e­ligt. Vi ta­ger epi­so­den ek­stremt al­vor­ligt, og en efterforskning hos Liverpool Po­li­ti er på­be­gyndt, « si­ger en tals­mand til Liverpool Echo.

» Folk, som bru­ger in­ter­net­tet til at ram­me an­dre, og som be­går kri­mi­nel­le hand­lin­ger så­som chi­ka­ne el­ler ha­te- cri­me, er ik­ke uden for lov­giv­nin­gen og kan for­ven­te at bli­ve rets­for­fulgt, « ly­der det.

Ra­he­em Ster­ling chi­ka­ne­res på net­tet af vre­de Liverpool- fans. Fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.