FIFA af­vi­ser at la­de Blat­ter vid­ne i USA

BT - - SPORTEN -

DEN 79- ÅRI­GE KON­TRO­VER­SI­EL­LE

FIFA- præ­si­dent, Sepp Blat­ter, skal ik­ke til USA og af­hø­res i sa­gen om kor­rup­tion i det in­ter­na­tio­na­le fod­bold for­bund. Det står klart, ef­ter at FIFA har tak­ket nej til en in­vi­ta­tion fra det ame­ri­kan­ske se­nat, der har den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor, Jer­ry Mor­ans, i spid­sen for hø­rin­gen, der om­hand­ler kor­rup­tion:

» Se­na­tor Jer­ry Mor­ans’ stab bad FIFA om at la­de Blat­ter vid­ne, men or­ga­ni­sa­tio­nen af­slog an­mod­nin­gen, « si­ger Gar­ret­te Tur­ner, som er tals­per­son for den re­pu­bli­kan­ske se­na­tor, der er for­mand for ko­mitéen for be­skyt­tel­se af for­bru­ge­re, og som li­ge nu kig­ger på kor­rup­tion i fod­bol­de­li­ten.

I maj an­holdt FBI fle­re højt­stå­en­de FIFA- med­lem­mer for bed­rag og kor­rup­tion i for­bin­del­se med ud­de­lin­gen af di­ver­se VM- vært­ska­ber. Si­den er skan­da­ler væl­tet ned over FIFA- top­pen - und­ta­gen Sepp Blat­ter, der dog ef­ter stor mod­vind har an­non­ce­ret, at han træk­ker sig som præ­si­dent.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.