Sch­mei­chel tror på Bendt­ner- suc­ces

BT - - SPORTEN -

End­nu en dansk ak­tør på den Den nye Bun­des­liga­sæ­son står for dø­ren og Ni­ck­las Bendt­ner er sta­dig at fi nde i ty ske Wol­fsburg, hvor det ven­tes, at han ta­ger kam­pen op.

I den for­gang­ne sæ­son nå­e­de Bendt­ner op på 18 liga­kam­pe og et en­kelt mål, de fl este af kam­pe­ne dog som ind­hop­per.

Frem imod den nye sæ­son er der dog op­ti­mis­me at spo­re om­kring Bendt­ners mu­li­ge gen­nem­brud hos Wol­fsburg. Book­ma­ke­ren Tipico har åb­net for spil på Ni­ck­las Bendt­ners to­ta­le an­tal mål i sæ­so­nen, hvor for­vent­nin­gen lig­ger om­kring tre til fi re sæ­son­mål fra Bendt­ner.

» Hvis Ni­ck­las Bendt­ner får lidt me­re spil­le­tid, så hæl­der jeg klart til at han sco­rer me­re end tre mål i sæ­so­nen. Det bur­de væ­re mu­ligt med det ni­veau, som vi ved han har, « ly­der det fra Ti­pi­cos brand am­bas­sa­dør Pe­ter Sch­mei­chel.

Fo­to: EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.