2,50

BT - - SPORTEN -

Det lig­ger umid­del­bart til Ba­sel- sejr i den­ne træ­nings­kamp. Det er sid­ste træ­nings­kamp for de su­veræ­ne me­stre fra Schweiz in­den tur­ne­rings­start, så der er næp­pe no­gen tvivl om, at de ger­ne skal væ­re tæt på top­for­men i det­te op­gør. Det skal Le­ver­ku­sen ik­ke. De er midt i de­res op­start, og har så­le­des for­mid­dagstræ­ning in­den den­ne kamp, og har langt fra im­po­ne­ret i de to før­ste test­kam­pe, hvor det hver­ken lyk­ke­des at slå Vik­to­ria Köln el­ler Gros­sa­s­pach. Det er svært ik­ke at ha­ve Ba­sel som gan­ske pæ­ne fa­vo­rit­ter hjem­me på St. Jakobs Park.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.