Tviv­ler på eff ekt af skræ­kvi­deo

For­sker tror ik­ke, at af­skræk­kel­ses­vi­deo vil få fl ygt­nin­ge til at fra­væl­ge Dan­mark

BT - - NYHEDER - Jakob Chor Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

DF- PLAN

Hvis det står til Dansk Fol­ke­par­ti, skal men­ne­sker, der over­ve­jer at fl yg­te til Dan­mark, op­ly­ses om reg­ler­ne for ud­læn­din­ge i Dan­mark i en vi­deo.

Bud­ska­bet fra den dan­ske re­ge­ring skal væ­re, at hvis fl ygt­nin­ge øn­sker ’ at sø­ge lyk­ken i Eu­ro­pa, er Dan­mark ik­ke det ret­te sted’. Må­let er at få fl ere til at drop­pe Dan­mark som desti­na­tion.

In­spira­tio­nen til kampag­nen er hen­tet fra Au­stra­li­en, hvor en ge­ne­ral i en vi­deo fra myn­dig­he­der­ne fast­slår, at Au­stra­li­en al­drig bli­ver et ’ hjem’ for men­ne­sker, der trans­por­te­rer sig til lan­det i båd.

Men iføl­ge forsk­nings­le­der på Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er Nin­na Ny­berg Sø­ren­sen er der in­gen grund til at tro, at en dansk ud­ga­ve af vi­deo­en vil ha­ve eff ekt på an­tal­let af men­ne­sker, der sø­ger asyl i Dan­mark.

» Hvis må­let er hol­de fl ygt­nin­ge med et be­skyt­tel­ses­be­hov væk, vil eff ek­ten ik­ke væ­re sær­lig stor, for­di de­res pri­mæ­re in­ter­es­se er at kom­me i sik­ker­hed. Om man får den ene el­ler den an­den ydel- se, når man kom­mer til Dan­mark, er nok se­kun­dært, « si­ger hun og pe­ger på, at even­tu­el­le fa­mi­lie­med­lem­mer el­ler be­kend­te i Dan­mark på­vir­ker fl ygt­nin­ge­nes ru­te gen­nem Eu­ro­pa.

Har et te­le­fon­num­mer

» Det kan væ­re, at fl ygt­nin­ge sø­ger mod Dan­mark, for­di de al­le­re­de ken­der nog­le el­ler har te­le­fon­num­re på nog­le i Dan­mark. En an­den grund kan væ­re, at men­ne­skes­mug­le­re op­ly­ser om og la­ver ru­ter til Dan­mark. Men det vil gæl­de langt de fær­re­ste, « si­ger hun.

For­sla­get mø­der og­så stor mod­stand fra to af de øv­ri­ge par­ti­er i blå blok - De Kon­ser­va­ti­ve og re­ge­rings­par­ti­et Ven­stre.

Dansk Fol­ke­par­ti skal iføl­ge po­li­tisk ord­fø­rer Jakob El­le­mann- Jen­sen ( V) ik­ke fo­re­stil­le sig, at den au­stral­ske vi­deo kan gi­ve in­spira­tion til en dansk ver­sion.

» Den au­stral­ske vi­deo tror jeg ik­ke er et ek­sem­pel til ef­ter­føl­gel­se i Dan­mark. Vi­deo­en er lidt vel hård, og jeg sy­nes ik­ke, at det er en dansk må­de at kom­mu­ni­ke­re på. Fint, hvis det vir­ker i Au­stra­li­en, men jeg ser den ik­ke umid­del­bart an­vendt i Dan­mark, « si­ger han .

I den au­stral­ske skræ­kvi­deo for­kla­rer en ge­ne­ral, at Au­stra­li­en al­drig bli­ver et hjem for bå­d­flygt­nin­ge.

For­sla­get om at la­ve vi­deo­en kom­mer fra Dansk Fol­ke­par­tis ud­læn­din­ge­ord­fø­rer Martin Hen­rik­sen. Han hen­ter in­spira­tion fra de au­stral­ske myn­dig­he­der, der net­op i en vi­deo ad­va­rer fl ygt­nin­ge mod at sø­ge til lan­det. Her er det en au­stralsk ge­ne­ral, der slår fast, at fl ygt­nin­ge ik­ke kom­mer til at ha­ve hjem­me i Au­stra­li­en. Uan­set hvad.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.