Po­li­ti­et vil ik­ke væ­re med

BT - - NYHEDER -

DÅR­LIG IDÉ

En myn­dig­heds­per­son skal med fast stem­me i en vi­deo for­tæl­le fl ygt­nin­ge, at de skal sø­ge mod an­dre eg­ne end de dan­ske, fo­re­slår Dansk Fol­ke­par­ti.

Iføl­ge par­ti­et kun­ne stem­men til­hø­re en dansk be­tjent, men det er en dår­lig idé, ly­der det fra Po­li­ti­for­bun­dets for­mand Claus Ox­feldt. Han af­vi­ser idéen om at la­de en re­præ­sen­tant fra po­li­ti­et væ­re af­sen­der.

Po­li­tisk uafh æn­gig

» Det er en rig­tig dår­lig idé. Dansk po­li­ti skal væ­re po­li­tisk uafh æn­gigt, og man må ik­ke kun­ne sæt­te lig­heds­tegn mel­lem po­li­ti­et og en be­stemt po­li­tisk hold­ning. En af styr­ker­ne ved po­li­ti­et er, at vi ik­ke er po­li­tisk for­lo­vet med po­li­ti­ske par­ti­er. De love, der bli­ver la­vet, føl­ger vi - og straff er dem, der over­træ­der dem, « si­ger han.

Po­li­ti­et kan godt med­vir­ke i kampag­ner mod narko­ti­ka el­ler sprit­kør­sel, men det en an­den sag med fl ygt­nin­gepo­li­tik­ken, me­ner Claus Ox­feldt. BNB

Le­der si­de 4

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.