Ud­nyt­ter turi­ster­ne

BT - - DEBAT - HASH Ven­stres Ung­dom, København RY­A­NAIR Spa­ni­en

Se­ba­sti­an Just Mad­sen

Man har i de her da­ge kun­ne læ­se om, at en lang ræk­ke turi­ster tror, hash er lov­ligt i Dan­mark – det er som be­kendt ik­ke til­fæl­det, og Kø­ben­havns Po­li­ti be­nyt­ter sig fuldt ud af mu­lig­he­den for at gi­ve nai­ve turi­ster kæm­pebø­der det øje­blik, de be­væ­ger sig ud fra Chri­sti­a­nia.

Has­h­for­bud­det i dag hjæl­per stort set in­gen ud­over de po­li­ti­folk, som er an­sat til at be­kæm­pe hash, samt ban­der­ne og ro­ck­er­ne, som tje­ner styr­ten­de på de­res sort­mar­keds­mo­nopo­ler.

Has­h­mis­brug er et pro­blem, som fortje­ner at bli­ve ta­get se­ri­øst. Der­for bur­de vi i Dan­mark le­ga­li­se­re det, så vi kan hjæl­pe mis­bru­ger­ne, ram­me ban­der­ne på de­res ind­tje­nings­grund­lag og gi­ve po­li­ti­et no­get bed­re at la­ve end at gi­ve turi­ster en dår­lig op­le­vel­se i Dan­mark.

Ole Thorsen

Det er uhyg­ge­ligt, at fag­be­væ­gel­sen har ret og magt til at ’ luk­ke’ et uden­lansk fi rma på grund af de an­sat­tes an­sæt­tel­ses­for­hold.

Dan­mark, som har al­le for­mer for yt­rings­fri­hed og der­med øn­sker, at al­le skal ha­ve lov til at si­ge, teg­ne og skri­ve, som de vil, til­la­der blo­ka­der mod Ry­a­nair, så sel­ska­bet ik­ke kan ope­re­re i Dan­mark, som det nu har gjort i fl ere år til al­les til­freds­hed. Und­ta­gen fag­be­væ­gel­sens.

Dan­mark bli­ver i det lange løb ta­ber­ne. Folk i København og Bil­lund bli­ver unø­digt ar­bejds­lø­se.

Fag­for­e­nin­ger­ne bru­ger so­li­da­ri­te­tens ’ hel­li­ge moral’ som de­res ’ vå­ben’. Ime­dens ar­bej­der der fl ere tu­sin­de øst­eu­ro­pæ­re­re på gart­ne­ri­er og i ren­gø­rings­fi rma­er m. m. til langt min­dre ga­ger end de me­d­ar­bej­de­re, som ar­bej­der for Ry­a­nair, uden ind­blan­ding.

Op på mær­ker­ne, Ven­stre. Bland jer nu i dis­se pro­ble­mer. For Dan­marks og luft hav­ne­nes skyld.

Po­li­ti­et gi­ver bø­der til has­h­kø­ben­de turi­ster. Fo­to: Carl Red­he­ad

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.