DF ale­ne med ’ blivvæk’- ide

ME­NER

BT - - DEBAT -

Bliv væk fra Dan­mark. Li­ge­gyl­digt hvad I fl yg­ter fra, og hvem I er, så er der ik­ke plads til fl ere fl ygt­nin­ge her i lan­det. Det be­ske bud­skab vil Dansk Fol­ke­par­tis Martin Hen­rik­sen ger­ne ha­ve sendt ud til al­le po­ten­ti­el­le grup­per af asylan­sø­ge­re i ver­den. Og det skal væ­re med det of­fi ci­el­le Dan­mark som af­sen­der på bud­ska­bet, eft er au­stralsk for­bil­le­de. Kon­kret fo­re­stil­ler Martin Hen­rik­sen sig, at man la­ver en vi­deo på en­gelsk og ara­bi­sk, der rum­mer tek­sten: ’ Hvis du øn­sker at sø­ge lyk­ken i Eu­ro­pa, er Dan­mark ik­ke det ret­te sted’.

Og DF- ord­fø­re­ren så for ek­sem­pel ger­ne en dansk po­li­ti­mand læg­ge myn­dig stem­me til. Men hel­dig­vis har for­man­den for Po­li­ti­for­bun­det Claus Ox­feldt væ­ret hur­tigt ude at sky­de den idé ned. Dansk po­li­ti skal na­tur­lig­vis ik­ke op­træ­de med et par­tipo­li­tisk bud­skab. Po­li­ti­et her i lan­det føl­ger de love, der bli­ver ved­ta­get, og sør­ger for, at al­le an­dre gør det sam­me. Hvad en­ten re­ge­rin­gen er rød el­ler blå. Den­ne upar­tisk­hed er helt af­gø­ren­de for den tro­vær­dig­hed og in­te­gri­tet, som po­li­ti­et ny­der i be­folk­nin­gen.

Po­li­tisk har DF- for­sla­get hel­ler ik­ke få­et me­gen støt­te fra de øv­ri­ge blå par­ti­er. Hver­ken K el­ler V fi nder idéen brug­bar el­ler sym­pa­tisk. Det er klart, at der er en ud­for­dring, når det gæl­der strøm­men af fl ygt­nin­ge. Men det vir­ker ån­de­ligt fat­tigt, at det bed­ste, Martin Hen­rik­sen kan kom­me op med, er at si­ge, at fl ygt­nin­ge kan sej­le de­res egen sø og ta­ge al­le mu­li­ge an­dre ste­der hen. Ba­re ik­ke her­til.

Selv­føl­ge­lig kan og skal Dan­mark ik­ke red­de he­le ver­den, men det vil­le væ­re på sin plads at fo­ku­se­re lidt me­re på, hvor­dan man kan in­te­gre­re fl ygt­nin­ge bed­re, end til­fæl­det er i dag. Viljen til at hjæl­pe er i stor stil til ste­de i be­folk­nin­gen. Det vi­ser et nyt forsk­nings­pro­jekt fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, som BT om­tal­te i går. He­ri kon­klu­de­res, at be­kym­rin­gen i lo­kal­sam­fun­de­ne over­for asyl­cen­tre for­svin­der eft er et kort styk­ke tid, og man får tin­ge­ne til at fun­ge­re sam­men. jlu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.