EN NY CHAN­CE TIL FAG­BE­VÆ­GEL­SEN? ’’

Fag­be­væ­gel­sen har fun­det en ny skurk og hå­ber, at Ry­a­nair- sa­gen kan ska­be for­ny­et be­gej­string

BT - - DEBAT -

For­le­den pop­pe­de end­nu en kæk fe­ri­e­hil­sen op i mit Fa­ce­book- uni­vers. Lyk­ke­ligt par klar til af­gang mod sol­rig desti­na­tion. Og fl ybil­let­ter­ne var ik­ke købt hos det for ti­den me­get om­dis­ku­te­re­de lav­pris­sel­skab Ry­a­nair, lod den stors­mi­len­de for­fat­ter til op­da­te­rin­gen for­stå: ’ For­di vi har råd til ik­ke at støt­te di­sco­unt. Li­ge­som de fl este dan­ske­re har’. DET ER ME­GET mu­ligt, at rig­tig man­ge dan­ske­re har råd til at drop­pe de al­ler­bil­lig­ste fl ybil­let­ter, men det kræ­ver, at de for en stund glem­mer den dan­ske na­tio­nalsport, til­bud­sj­ag­ten. Et an­det sted i Fa­ce­boo­k­u­ni­ver­set duk­ke­de der da og­så en hjæl­pen­de hånd op til net­op til­bud­sjæ­ger­ne, da Saxo Banks di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen i går valg­te at gø­re op­mærk­som på en di­gi­tal guide til bil­li­ge fl ybil­let­ter. Det var ik­ke en hvil­ken som helst guide og der­for hel­ler ik­ke spor til­fæl­digt, at han ledsa­ge­de sin an­be­fa­ling med føl­gen­de ord: ’ Lidt sjovt – på den tragi­ko­mi­ske må­de!’.

Det er nem­lig Fag­bla­det, ud­gi­vet af fag­for­bun­det 3F, der på sin hjem­mesi­de til­by­der med­lem­mer­ne en guide til de bil­li­ge bil­let­ter. Nu er der ik­ke ta­le om no­gen di­rek­te vej­vi­ser til Ry­a­nairs bil­li­ge fl ybil­let­ter. Det hav­de unæg­te­lig væ­ret tragi­ko­misk, set i ly­set af, at 3F net­op nu er i fag­lig kamp mod den ir­ske luft farts­gi­gant. Men Lars Sei­ers ’ re­k­la­me’ for rej­se­gu­i­den fra 2012 med tip til at fi nde bil­li­ge bil­let­ter, ’ så der er fl ere pen­ge til alt det sjove’, kun­ne 3F vist godt væ­re for­u­den li­ge nu.

For spør­ger man i fag­be­væ­gel­sen, har kam­pen mod Ry­a­nair, kendt for bil­li­ge bil­let­ter og be­ryg­tet for skrap­pe løn- og ar­bejds­for­hold, ført til et læn­ge sav­net vi­ta­min­tilskud. Op­gø­ret med luft fart­sin­du­stri­ens fræk­ke dreng er li­ge­frem ble­vet kaldt fag­be­væ­gel­sens chan­ce for at genop­fi nde sig selv, for­di det er ble­vet skå­ret ud i pap, at go­de løn- og ar­bejds­vil­kår ik­ke er en selv­føl­ge­lig­hed. I DR- PRO­GRAM­MET P1 DE­BAT tal­te et ungt fag­for­e­nings­med­lem for­le­den om, at sa­gen for hen­de be­tød, at hun ik­ke læn­ge­re kun skul­le væ­re tak­nem­me­lig for, hvad fag­be­væ­gel­sen hav­de gjort for hen­des for­æl­dre. Med Ry­a­nair- sa­gen var der no­get nyt at kæm­pe for. ’ Det har jeg sav­net,’ er­klæ­re­de hun.

I dis­se da­ge fejrer fag­be­væ­gel­sen sin ’ sejr’ over Ry­a­nair, der næg­ter at teg­ne overenskomst og i ste­det op­gi­ver at ha­ve ba­se i København og Bil­lund. Med den­ne re­træte und­går fl ysel­ska­bet at bli­ve lam­met af fag­be­væ­gel­sens be­bu­de­de kon­fl ikt. Til gen­gæld kan det ko­ste dan­ske job. FAG­BE­VÆ­GEL­SENS KAMP FOR at få fl ysel­ska­bet til at teg­ne overenskomst er ble­vet sy­no­nym med kam­pen mod so­ci­al dum­ping. Ry­a­nair er ble­vet an­sig­tet på so­ci­al dum­ping, selv om der ik­ke er ka­stet fuldt lys over løn- og ar­bejds­for­hol­de­ne i fl ysel­ska­bet. Fag­be­væ­gel­sen har fun­det sin per­fek­te skurk, som den har mang­let i sin ny­e­re for­tæl­ling. At må­let om at få Ry­a­nair til at ind­gå overenskomst ik­ke er nå­et, forta­ber sig i ju­be­len over sel­ska­bets re­træte.

Om sa­gen øger op­bak­nin­gen til fag­be­væ­gel­sen – alt­så blandt an­dre end dem, der i for­vej­en har købt idéen, er det store ube­sva­re­de spørgs­mål. Det hand­ler om at sæl­ge sa­gens ud­fald som en sejr, selv om der dy­best set er ta­le om, at et pro­blem blev eks­por­te­ret. Og de bil­li­ge fl ybil­let­ter? Selv tid­li­ge­re SF- for­mand Vil­ly Søvn­dal fl øj med Ry­a­nair for ny­lig. Hvor me­get er vi vil­li­ge til at be­ta­le for en bed­re samvit­tig­hed? Test det ved dit næ­ste køb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.