Er det en skrø­ne, at ud­dan­nel­se er løs­nin­gen på at bry­de med den so­ci­a­le arv?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 13.01 OP TIL HVER EN­KELT På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 12.47 MANG­LEN­DE KRE­A­TI­VI­TET På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 11.51 UD­DAN­NEL­SE FUNGERER På fa­ce­book. com/ ditbt kl. 14.28

Ja,

me­re ud­dan­nel­se er ik­ke sva­ret på alt

Nej,

sko­le­gang ska­ber li­ge mu­lig­he­der

2.034 stem­mer på bt. dk

KAN IK­KE NED­BRY­DES

Chri­sti­an Møl­ler

Den so­ci­a­le arv er kom­met for at bli­ve. Ar­ven er i sær­lig grad svær at bry­de, da det mindst i li­ge så stor ud­stræk­ning hand­ler om be­græns­nin­ger og ik­ke kun lal­leg­la­de mu­lig­he­der. Stik imod tan­ken om, at al­le kan bli­ve til alt. Ud­dan­nel­se, ja det ly­der smukt, men desvær­re er ud­dan­nel­se svært, hvis man li­der un­der at skul­le ha­ve si­ne umid­del­ba­re be­hov ind­fri­et og ik­ke ejer den tan­ke­virk­som­hed, der skal til for at gø­re en po­si­tiv for­skel for sig selv.

Ar­n­fri­dur Ei­nars­dot­tir

Nej, en ud­dan­nel­se fj er­ner ik­ke den so­ci­a­le arv. Det gør det kun nem­me­re at sø­ge de job, man øn­sker at ar­bej­de med. Det er op til hver og en, om men­ne­sker æn­drer sig i en po­si­tiv ret­ning.

Ma­le­ne Ma­lu­l­le Ham­mer

Vo­re børn er fortab­te i sy­ste­met, hvis de ik­ke eg­ner sig til at sid­de stille i man­ge ti­mer i man­ge år. Fan­ta­si­en bli­ver su­get ud af dem. De læ­rer, at det er for­kert at tæn­ke ud af bok­sen.

Ma­ri­a­ne Son­ne Lar­sen

Den so­ci­a­le arv kan bry­des. Vo­res æld­ste dat­ter er på den sid­ste del af sin ud­dan­nel­se. Hun bli­ver me­di­e­gra­fi ker om to må­ne­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.