Tæm den off ent­li­ge sek­tor

BT - - DEBAT -

Dan­mark står over for en ræk­ke pro­ble­mer, hvis po­si­tio­nen som et vel­stå­en­de land skal be­va­res. Pro­duk­ti­vi­tetsvæk­sten er for lav, der er el­ler bli­ver man­gel på kva­li­fi ce­ret ar­bejds­kraft , og in­ve­ste­rings­ni­veau­et er for lavt. Der­for skal man (...) re­du­ce­re stør­rel­sen af den off ent­li­ge sek­tor og der­ved skaff e plads til de nød­ven­di­ge skat­te­let­tel­ser.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.