Bog­hol­de­ren

En af de sid­ste nu­le­ven­de kz- vag­ter er nu ble­vet dømt for med­vir­ken til drab på 300.000 men­ne­sker i døds­lej­ren Aus­chwitz

BT - - NYHEDER -

kom­stram­pe. Men tred­je gang blev han en­de­lig for­flyt­tet til al­min­de­lig krig­stje­ne­ste.

I sep­tem­ber 1944 var han med i Ar­den­ner- of­fen­si­ven, og fi­re år se­ne­re - ef­ter at væ­re ble­vet løsladt fra en­gelsk fan­gen­skab - slog han sig ned på hje­meg­nen Lü­ne­bur­ger Hei­de som bog­hol­der på en fa­brik. Han bad sin hu­stru om al­drig at spør­ge om, hvad han hav­de op­le­vet un­der kri­gen. Glem­s­len sæn­ke­de sig over vil­lakvar­te­ret og re­sten af ef­ter­krig­sti­dens Tys­kland, mens han stif­te­de fa­mi­lie.

Ind­til 1985. En med­sam­ler i fri­mær­ke­klub­ben be­mær­ke­de, at det var ‘ ut­ro­ligt’, at folk sta­dig blev dømt for at for­næg­te ho­lo­caust ( jø­de­ud­ryd­del­sen, red.), når no­get så­dant ik­ke hav­de fun­det sted.

Den be­mærk­ning sat­te no­get i gang i den al­dren­de Oskar Grö­ning, hvor samvit­tig­he­den tyn­ge­de. Han be­skrev si­ne op­le­vel­ser for fri­mær­ke­klub­ben. For si­ne to søn­ner. For om­ver­de­nen.

’ I Aus­chwitz blev 1,5 mil­li­on jø­der myr­det. Jeg var til ste­de,’ skrev han. I før­ste om­gang for­gæ­ves. Ind­til om­ver­de­nen op­da­ge­de ‘ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’.

’ Han så en mu­lig­hed for at bli­ve kron­vid­ne mod Aus­chwitz- be­næg­tel­sen og - må­ske - få ro i sjæ­len,’ skrev Hans So­de- Mad­sen i Kri­ste­ligt Dag­blad i 2012.

Se­ne­re lod Oskar Grö­ning sig in­ter­viewe i ni ti­mer af BBC og i to døgn af ty­ske Der Spie­gel. Han for­tal­te de­tal­je­ret sin hi­sto­rie, und­skyld­te over for det jø­di­ske folk og bad Gud om til­gi­vel­se.

Et tand­hjul i døds­fa­brik­ken

Li­ge si­den han som dø­de­ns la­kaj stod på an­kom­stram­pen, har han kred­set om be­gre­bet skyld. Han har ik­ke slå­et ihjel, ik­ke hældt dræ­ber­gas­sen Zyklon B ned i ga­skam­re­ne el­ler sat ild til no­gen lig­bål.

Men han var der. Ud­før­te sin pligt ‘ ro­ligt og or­dent­ligt’ som et tand­hjul i døds­fa­brik­ken. Var han skyl­dig, ger­nings­mand el­ler med­ger­nings­mand?

Et spørgs­mål, som den ty­ske an­kla­ge­myn­dig­hed i 2013 tog hul på, da man be­slut­te­de at ind­sam­le be­vi­ser og fø­re sag mod de tid­li­ge­re Aus­chwitz- vag­ter. Oskar Grö­nings sag er fo­re­lø­big den før­ste af tre.

Sva­ret faldt i går i ty­ske Lü­ne­burg. Ja, Oskar Grö­ning var skyl­dig. I med­vir­ken til drab på 300.000 men­ne­sker. Ankla­gen mod ‘ bog­hol­de­ren’ kon­cen­tre­re­de sig om en re­la­tivt kort pe­ri­o­de mel­lem maj og ju­ni 1944, hvor 425.000 un­gar­ske jø­der an­kom til lej­ren. Af dem blev 300.000 sendt di­rek­te i dø­den.

Moralsk med­skyl­dig

» Jeg vid­ste, hvad der ske­te, « lød nog­le af de før­ste ord fra Oskar Grö­ning ved sa­gens be­gyn­del­se.

» I moralsk for­stand er jeg utvivl­s­omt med­skyl­dig. «

Nu så­le­des og­så i juri­disk for­stand. En dom, hi­sto­ri­ker Hans So­de- Mad­sen me­ner er værd at be­mær­ke i Tys­klands op­gør med for­ti­den. Hvor det at pa­re­re or­drer tid­li­ge­re var en for­mil­den­de om­stæn­dig­hed.

» Hans til­fæl­de er mystisk, for­di han på­stod, at han for­søg­te at kom­me væk fra det, der ske­te i Aus­chwitz, men kun­ne ik­ke. Man må hu­ske på, at i et sy­stem som det na­zi­sti­ske var mu­lig­he­der­ne for at kom­me ud be­græn­se­de el­ler hav­de vold­som­me føl­ge­virk­nin­ger. «

Der­for er for­tæl­lin­gen om ‘ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’ me­re nu­an­ce­ret end de fryg­te­li­ge sort- hvi­de billeder, som nu­ti­den ken­der na­zi­ster­nes døds­lej­re på.

Som skre­vet modt­og Oskar Grö­ning sin straf i stil­hed. Me­get ty­der på, at han al­le­re­de tid­ligt i rets­sa­gen fik den til­gi­vel­se, som han he­le sit vok­sen­liv har ef­ter­stræbt.

Iføl­ge avi­sen Die Zeit om­fav­ne­de og til­gav Eva Mozes Kor, der som 10- årig så si­ne sto­re­sø­stre bli­ve ført di­rek­te i Aus­chwitz’ ga­skam­re, den an­kla­ge­de bog­hol­der. Se­ne­re op­for­dre­de hun kon­tro­ver­si­elt bå­de bød­ler og of­re til at ‘ ta­le med hin­an­den’ i ste­det for lang­va­ri­ge rets­op­gør.

TORS­DAG 16. JULI 2015

Aus­chwitz- lej­ren var blandt de stør­ste af na­zi- re­gi­mets ud­ryd­del­ses­lej­re. Her myr­de­de man sy­ste­ma­tisk me­re end 1,1 mio. men­ne­sker. Ni ud af 10 var jø­der. Fo­to: Scan­pix

På døds­lej­re­ns an­kom­stram­pe, hvor to­ge­ne med fan­ger læs­se­de sin gru­som­me last af, gjor­de den den­gang 21- åri­ge SS- mand tje­ne­ste. Fo­to: Epa

I mod­sæt­ning til man­ge af na­zi­ti­dens bød­ler valg­te Oskar Grö­ning ik­ke tavs­he­den og for­næg­tel­sen. I går blev han idømt fi­re års fængsel for med­vir­ken til mord på 300.000 men­ne­sker.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.