Fra Aus­chwitz Dan­ske kz- fan­ger: Vig­tig dom

BT - - NYHEDER -

TORS­DAG 16. JULI 2015

End­nu er der in­gen der ved, om Oskar Grö­ning - bed­re kendt som ‘ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’ - skal af­so­ne de sid­ste af si­ne le­ven­de år i fængsel.

Men det er li­ge­gyl­digt. Ho­vedsa­gen er, at ver­den nu har få­et ret­tens ord for, at de gru­som­me be­gi­ven­he­der fandt sted. Så­dan ly­der det fra de over­le­ven­de dan­ske kz- fan­ger.

» Det be­ty­der rig­tig me­get, for det er en an­er­ken­del­se af de ting, der ske­te for 70 år si­den. Uan­set om han skal i fængsel el­ler ej, så har han væ­ret med til at be­gå de for­bry­del­ser, « si­ger Hel­le Vi­be­ke Sø­ren­sen, for­mand for Lands­for­e­nin­gen af KZ­fan­ger fra Neu­en­gam­me.

Hun for­tæl­ler, at for­e­nin­gen i dag har kon­takt med 10 over­le­ven­de dan­ske fan­ger fra na­zi­ster­nes kon­cen­tra­tions­lej­re. Der er fle­re i li­ve, men de er ik­ke ak­ti­ve i for­e­nin­gen me­re. For dem er det vig­tigt, at kri­gens gru­som­he­der ik­ke får lov at bli­ve en hi­sto­risk pa­ren­tes.

» En dom som den­ne er med til at be­kræf­te, at det er løgn, når man på­står, at det al­drig fandt sted. Selv om de over­le­ven­de bli­ver fær­re og fær­re, er der sta­dig man­ge, der er vok­set op i hjem med over­le­ve­re, og som har ar på de­res sjæl, « si­ger Hel­le Vi­be­ke Sø­ren­sen.

’ Bog­hol­de­ren fra Aus­chwitz’ modt­og dom­men i stil­hed. Fo­to: Epa

Som ban­kud­dan­net blev Oskar Grö­ning sat til at for­val­te de vær­di­gen­stan­de, som na­zi­ster­ne tog fra de døds­døm­te fan­ger i Aus­chwitz.

Un­der kri­gen meld­te Oskar Grö­ning sig fri­vil­ligt til na­zi­ster­nes fa­na­ti­ske SS- eli­te­kor­ps.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.